Strategie řízení značky

Abstract
Tématem této diplomové práce je Strategie řízení značky. Vychází z teoretických poznatků, které jsou popsány v její první části, která se zabývá definicí pojmu značka, vymezením významu značky v rámci marketingu a také procesem strategického řízení značky. Pro spolupráci byla vybrána společnost PHG, s.r.o., provozující činnost v oblasti hotelnictví a pohostinství na území Liberce a okolí. Druhou část práce tvoří aplikace veškerých teoretických poznatků o značce do praxe. Je provedena analýza cílů společnosti, značky Pytloun, její identity a prvků. Záměrem diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout opatření, která povedou k požadované image vnímané veřejností s ohledem na výsledky jak primárního, tak sekundárního marketingového průzkumu.
The theme of this thesis is a Brand Management Strategy. It is based on theoretical knowledge, which is described in the first part, which deals with the definition of the brand, defining importance of the brand in marketing and the process of Brand Management Strategy. The company PHG, Ltd., operating in the field of hotel and restaurant business in the territory of Liberec and the surrounding area, was chosen for cooperation. The second part consists of the application of theoretical knowledge about the brand into practice. There is an analysis of the company's goals, the Pytloun brand, its identity and the elements. The aim of the thesis is to evaluate the current situation and propose measures that will lead to the desired image perceived by the public with regard to the results of both primary and secondary market research.
Description
Subject(s)
Značka, Strategie řízení značky, Prvky značky, Komunikační strategie, Cestovní ruch, Brand, Brand Management Strategy, Brand Features, Communication strategy, Tourism
Citation
ISSN
ISBN