Předškolní dítě s autismem

Title Alternative:A Preschool Child With Autism
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work dealt with the problematics of autistic spectrum disorders on preschool children. Its purpose comes out of the need of improving the education process of children with autistic spectrum disorders in the enviroment of nursery school. Its point is in introducing the problems of autistic spectrum disorders, locating the upbringing and education methods, upbringing and education process on preschool children. The work was created by two fundamental domains. The theoretical part with help of compiling and presentation of professional resources, brought near the problems of autistic spectrum disorders. It outlined the possibilities of preschool children care in the enviroment of nursery school and available kinds of intervention. The practical part was intent on two domains. Firstly the orientation in the branch of autistic spectrum disorders on 24 teachers from all kinds of nursery schools was examined with the help of a questionaire. The results showed imperfections in informing the teachers of common nursery schools. Observing was used to find out the rate of effectivity of structurated learning method with visual support in upbringing and education process on preschool children. The results showed a positive contribution of using the special upbringing and education method. The main contribution of this work is the investigation of the help of structurated learning method with a visual support for preschool children with autistic spectrum disorders to cope common activities at nursery school a better way and this method also upgrades all the upbringing and education process.
Bakalářská práce se zabývala problematikou poruch autistického spektra u dětí předškolního věku. Vycházela z potřeby zkvalitnit výchovně vzdělávací proces u dětí s poruchami autistického spektra v prostředí mateřské školy. Jejím cílem bylo seznámení se s problematikou poruch autistického spektra, zaměření se na výchovně vzdělávací metody, na výchovně vzdělávací proces u dětí předškolního věku. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Část teoretická pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů přibližovala problematiku poruch autistického spektra. Nastínila možnosti péče o děti předškolního věku v prostředí mateřské školy a možné způsoby intervence. Praktická část byla zaměřena na dvě oblasti. Nejprve byla pomocí dotazníku zjišťována u 24 učitelek všech typů mateřských škol orientace v oblasti poruch autistického spektra. Výsledky ukazovaly na nedostatky v informovanosti u učitelek běžných mateřských škol. Pozorováním pak byla zjišťována míra efektivity metody strukturovaného učení s vizuální podporou ve výchovně vzdělávacím procesu u předškolních dětí. Výsledky ukazovaly na pozitivní přínos využívání této speciální výchovně vzdělávací metody. Za největší přínos práce lze tedy považovat zjištění, že metoda strukturovaného učení s vizuální podporou pomáhá předškolním dětem s poruchami autistického spektra lépe zvládat běžné činnosti v mateřské škole a zkvalitňuje tak celý výchovně vzdělávací proces.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s., 13 s. obr. příloh
Subject(s)
pervasive development disorder, autism, autism spectrum disorders, triad of handicaps, classification, diagnosing, preschool age, nursery school, teacher, intervention, upbringing and education process, upbringing and education method, structurated learning, visual support, play of on autistic child, used methods, results of questionaire, results of observing, pervazivní vývojová porucha, autismus, poruchy autistického spektra, triáda postižení, klasifikace, diagnostika, předškolní věk, mateřská škola, učitel, intervence, výchovně vzdělávací proces, výchovně vzdělávací metoda, strukturované učení, vizuální podpora, hra dítěte s autismem, použité metody, výsledky dotazníku, výsledky pozorování
Citation
ISSN
ISBN