Význam didaktických her v matematice a jejich užití na 1. stupni ZŠ

Abstract
Hlavním cílem mé diplomové práce je zjištění, jak dalece ovlivní zařazování didaktických her do výuky matematiky úspěšnost a vztah žáků 3. tříd základních škol k matematice. Dílčím cílem je zjištění postoje učitelů prvního stupně ZŠ k využitelnosti didaktických her ve výuce matematiky. Práce se skládá z části teoretické, praktické a výzkumné. V teoretické části se zmíním o rámcovém vzdělávacím programu, který je nedílnou součástí dnešního vzdělávání nejen na základních školách, ale zejména je v něm přesně vymezeno učivo a výstupy, kterých má žák v jednotlivých obdobích dosáhnout. Nedílnou součástí práce bude klasifikace jednotlivých her a jejich význam při výuce matematiky, který si ověřím pomocí dotazníků pro pedagogy a žáky. Motivace je další nevypustitelnou složkou mé práce, poněvadž právě ta žene žáky k lepším výkonům a zvýšenému zájmu o matematiku. Didaktické hry, kterým je má práce věnována, bych klasifikovala jako netradiční formy a metody vyučování. Zmíním se o tom, co vlastně hra je a jaký je její význam. Praktická část je zaměřena na náměty didaktických her v matematice. Budu zde specifikovat pět her s cílem uvést, na kterou oblast matematiky se zaměřují a jaký mají význam při výuce matematiky. Výzkumná část je věnována dotazníkům pro pedagogy a žáky třetího ročníku na základní škole. Cílem průzkumu bude zjistit oblibu matematiky u žáků třetích ročníků a účinnosti didaktických her při jejich zařazování do hodin matematiky. Vyhodnocení bude provedeno zhodnocením jednotlivých otázek pomocí grafů s celkovou prezentací výsledků. Další částí bude test pro žáky s využitím didaktických her.
The main goal of the thesis is to detect the impact of integrating didactic games into Mathematics lessons on third graders' success in Mathematics and their attitude towards Mathematics. Partial goal is to ascertain primary school teachers' attitude towards usability of didactic games in Mathematics education. The thesis consists of a theoretical, practical and research part. The theoretical part is focused on Framework Educational Programme. Not only is it an inseparable part of today's education at primary and other schools, but it also contains detailed description of schoolwork and outcomes which learners are supposed to achieve in particular periods. Classification of individual games and their importance in Mathematics, which will be verified using questionnaires for teachers and learners, is an integral part of the thesis, too. Motivation is another key component of my thesis owing to the fact that it stimulates learners into better performance and increased interest in Mathematics. I would describe didactic games as unusual forms and methods of teaching. I explain what a game is and what its importance is. The practical part is focused on examples of didactic games in Mathematics. I will introduce five games in order to describe which area of Math they are focused on and what their importance in teaching Mathematics is. The research part is devoted to the questionnaires for teachers and third graders. The aim of the survey is to discover popularity of Mathematics among third graders and efficiency of integrating didactic games into Mathematics lessons. The analysis will be conducted by evaluating particular questions using graphs and overall presentation of the outcomes. The next part will be a test for learners using didactic games.
Description
Subject(s)
Rámcový vzdělávací program pro ZV, motivace, netradiční metody vyučování, matematické didaktické hry, dotazník, vztah k matematice, test, Framework Educational Programme for Basic Education, motivation, unusual teaching methods, didactic games in Mathematics Education, questionnaire, attitude towards Mathematics, test
Citation
ISSN
ISBN