Mediace - řešení konfliktů ve školní praxi

Abstract
Práce mapuje možnosti využití mediace jako komunikačního prostředku a nástroje při řešení problémů a konfliktů ve školním prostředí. Představuje obecnou teorii týkající se konfliktu i mediačního řešení. Autorka objasňuje specifika školního prostředí v mediaci. Z pedagogicko-sociálního pohledu popisuje tradiční řešení školních konfliktů, sociálních rolí ve škole a následně je konfrontuje s možností mediačních postupů. V práci jsou rovněž představeny a hodnoceny případové studie a příklady školní mediace z praxe základních škol.
The thesis describes the possibilities of using mediation as a means of communication and tools in solving problems and conflicts in the school environment. It represents a general theory of conflict and mediation solution. The author explains the specifics of the school environment in mediation. From a pedagogical and social point of view, it describes traditional solutions of school conflicts, social roles in school, and then confronts them with the possibility of mediation procedure. Case studies and examples of school mediation from the practice of elementary schools are also presented and evaluated.
Description
Subject(s)
konflikt, mediace, škola, praxe, komunikace, školní prostředí, Conflict, mediation, school, practice, communication, school environment
Citation
ISSN
ISBN