Aplikace úkolového vyučování v integrovaném pojetí výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce je věnována možnosti zařazení úkolového vyučování v integrovaném pojetí výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Cílem práce je ověřit, zda je využití modelu úkolového vyučování efektivním přístupem ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základní školy a zda integrace předmětů, zařazených do jednotlivých úkolů, přispívá ke smysluplnému propojení vzdělávacího obsahu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje integrované výuce v kontextu českého školství, jak se integrované kurikulum aplikuje do českých základních škol, možným problémům, které by mohly vzniknout při zavádění integrované výuky. Věnuje se integraci anglického jazyka a ostatních předmětů v rámci 1. stupně ZŠ, typům integrace, úkolovému vyučování a využívání úkolového vyučování v rámci integrovaného vyučování. V praktické části je nejdříve na vzorku pěti vyučovacích hodin proveden předvýzkum tj. pilotní šetření. Následně je na vzorku čtyř vyučovacích hodin proveden samotný výzkum, zda je využití modelu úkolového vyučování efektivním přístupem ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základní školy a zda integrace předmětů, zařazených do jednotlivých úkolů, přispívá ke smysluplnému propojení vzdělávacího obsahu.
The diploma thesis deals with the possibility of combinig Task-based Learning and Content and Language Integrated Learning in language classes at primary school.The aim of the diploma thesis is to verify, whether Task-based Learning is an effective approach to teaching English at primary school and whether the integration of subjects, within the tasks, contributes to meaningful linking of educational content. The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part.The theoretical part of the thesis deals with integrated teaching in the context of Czech education, how the integrated curriculum is applied to Czech primary schools, possible problems that could occur in the implementation of integrated teaching. It deals with integration of the English language and other subjects at primary school, types of integration, Task-based Learning and the use of Task-based Learning within integrated teaching.In the practical part of the thesis, a pilot survey is carried out on a sample of five classes first. Subsequently, the research itself is performed on a sample of four classes, whether the use of the model of Task-based Learning is an effective approach in teaching English at primary school and whether the integration of subjects, within the tasks contributes to a meaningful linking of educational content.
Description
Subject(s)
Výuka anglického jazyka, 1. stupeň ZŠ, metody výuky anglickéhojazyka, úkolové vyučování, integrace předmětů, CLIL (Content and LanguageIntegrated Learning), TBL (Task-based Learning), úkol, Teaching English, primary school, teaching methods, Task-based Learning, integration of subjects, CLIL (Content and Language Integrated Learning), TBL (Task-based Learning), task
Citation
ISSN
ISBN