The iInfluence of changes of body composition parameters in the recovery period in top athletes

Title Alternative:Změny parametrů tělesného složení po akutním zatížení u sportovců
dc.contributor.authorŠeflová, Iva
dc.contributor.authorJandová, Soňa
dc.contributor.authorMrázková, Kristýna
dc.date.accessioned2016-06-20
dc.date.available2016-06-20
dc.date.defense2016-06-20
dc.date.issued2016
dc.description.abstractPři stanovení parametrů tělesného složení bioimpedančními metodami je třeba respektovat řadu podmínek týkající se měřených osob. Často uváděným omezením je odstup měření od akutního fyzického zatížení minimálně 8– 12 hodin. Cílem této studie bylo stanovit velikost reakčních změn u parametrů tělesného složení před zatížením a během procesů zotavení a specifikovat tak nutný časový odstup měření od zatížení testem VO2max na běžeckém ergometru. Při měření tělesného složení bioimpedančními metodami bezprostředně po zatížení a po 60 minutách zotavení nedošlo k statisticky ani věcně významným změnám u hodnot tělesného složení a lze tedy tato měření absolvovat bez zkreslení výsledků vlivem např. ztráty nebo redistribuce tekutin jako reakčních změn na zatížení. Výsledky naší studie neprokázaly nutný minimální 8hodinový odstup měření od zatížení testem VO2max.cs
dc.description.abstractOkreślając parametry składu ciała przy pomocy metod bioimpedancji należy uwzględnić wiele czynników dotyczących badanych osób. Często wskazywanym ograniczeniem jest przeprowadzanie pomiarów po upływie co najmniej 8-12 godzin po nagłym wysiłku fizycznym. Celem przeprowadzonych badań było określenie wielkości zmian wywoływanych wysiłkiem w przypadku parametrów składu ciała przed aktywnością fizyczną i w czasie procesów regeneracji powysiłkowej oraz wskazanie niezbędnego czasu, jaki powinien upłynąć pomiędzy badaniem (pomiarem) a wysiłkiem na ergometrze do biegania podczas testu wysiłkowego VO2max. W przypadku pomiarów składu ciała dokonywanych przy pomocy metod bioimpedacyjnych, przeprowadzanych bezpośrednio po wysiłku i po upływie 60 minut regeneracji powysiłkowej, nie odnotowano statystycznie ani przedmiotowo istotnych zmian w wartościach składu ciała. A więc przykładowo utrata lub redystrybucja płynów, będące zmianą reagującą na wysiłek, nie powodują zniekształcenia wyników pomiarów. Wyniki naszych badań nie wskazały na konieczność zachowania co najmniej ośmiogodzinnego odstępu czasu pomiędzy pomiarem a testem wysiłkowym VO2max.pl
dc.description.abstractWhen determining the parameters of body composition with bioimpedance based methods, it is necessary to respect a number of conditions related to the measured subjects. A frequently cited limitation is the time difference of at least 8 – 12 hours between the acute physical stress and the measurement. The aim of this study was to determine the measure of the reaction changes in the body composition parameters before and during the process of recovery in top athletes and to specify the necessary time interval between the measurement and the load test VO2max on a treadmill ergometer.When measuring body composition with bioimpedance based methods immediately after stress and after 60 minutes of recovery, the changes in body composition values were neither statistically nor substantively significant; therefore, the measurement can be accomplished without distortion of the results due to, e. g., the loss or redistribution of fluids as a reaction to changes in stress. The results of our study did not prove the necessity of a minimum 8-hour interval between the load test VO2max and the measurements.en
dc.description.abstractBei der Festlegung der Parameter einer physischen Zusammensetzung durch Bioimpedanzmethoden muss man eine Reihe von Bedingungen im Hinblick auf die gemessenen Personen beachten. Eine häufig angeführte Einschränkung besteht in einem Messabstand ab der akuten physischen Belastung von mindestens acht bis zwölf Stunden. Ziel dieser Studie ist die Festlegung der Größe der Reaktionsänderungen bei den Parametern der körperlichen Zusammensetzung vor der Belastung und während des Erholungsprozesses und die Spezifizierung eines notwendigen Zeitabstands der Messung ab der Belastung durch einen VO2max –Test auf einem Laufergometer. Bei der Messung der körperlichen Zusammensetzung mit Hilfe von Impedanzmethoden unmittelbar nach der Belastung und nach 60 Minuten Ausruhen kam es bei den Werten der körperlichen Zusammensetzung weder zu statistisch noch zu sachlich relevanten Veränderungen. Man kann diese Messungen also ohne Verzerrung der Ergebnisse, z. B. durch den Einfluss von Flüssigkeitsverlust oder Flüssigkeitsredistribution als reaktive Veränderungen, absolvieren. Die Ergebnisse unserer Studie wiesen keinen notwendigen mindestens achtstündigen Messabstand ab der Belastung durch den VO2max –Test auf.de
dc.formattext
dc.format.extent25-33 s.
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2016-1-003
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2016_1_03
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/16455
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonBUNC, V. et al.: Závěrečná zpráva grantu 316/1997/C/FTVS. [online]. 1999. [accessed 2014-12-07]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonBUNC, V.: Children’s overweight and obesity – cause and consequences. International Journal of Pediatric Obesity. 2008, Volume 3 (suppl. 2), p. 37.
dc.relation.isbasedonData Input. Das BIA-Kompendium. [online]. 2009. [accessed 2014-12-07]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonDEURENBERG, P. et al.: Differences in body impedance hen measured with different instruments. European Journal of Clinical Nutrition. 1992, Volume 43, pp. 885–886.
dc.relation.isbasedonDEURENBERG, P.: Limitations of the bioelectrical impedance method for the assessment of body fat in severe obesity. The American Journal of Clinical Nutrition. 1996, Volume 64, Issue 3, pp. 450–452.
dc.relation.isbasedonDRISKELL, J. A.; WOLINSKY, I. (editors): Nutritional Assessment of Athletes. 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, Florida, 2011. ISBN 13:978-1-4398-1822-0.
dc.relation.isbasedonFAISY, C. et al.: Bioelectrical impedance analysis in estimating nutritional status and outcome of patients with chronic obstructive pulmonary disease and acute respiratory failure. Intensive Care Medicine. 2000, Volume 26, Issue 5, pp. 523–525.
dc.relation.isbasedonHELLER, J.; VODIČKA, P: Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. 1. vyd. Karolinum, Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1976-7.
dc.relation.isbasedonHENGSTERMANN, S. et al.: Nutrition Status and Pressure Ulcer: What We Need for Nutrition Screening. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2007, Volume 31, Issue 4, pp. 291–294.
dc.relation.isbasedonKHALED, M. J. et al.: Electrical impedance in assessing human body composition: the BIA method. The American Journal of Clinical Nutrition. 1988, Volume 47, Issue 5, pp. 789–792.
dc.relation.isbasedonKYLE, U. G. et al.: Bioelectrical impedance analysis. Part I: review of principles and methods. Clinical Nutrition. 2004, Volume 23, Issue 5, pp. 1226–1243.
dc.relation.isbasedonKYLE, U. G. et al.: Bioelectrical impedance analysis. Part II: utilization in clinical practice. Clinical Nutrition. 2004, Volume 23, Issue 6, pp. 1430–1453.
dc.relation.isbasedonKYLE, U. G. et al.: Total body mass, Fat Mass, Fat-Free Mass and skeletal muscle in older people. New Medicine. 2008, Volume 12, Issue 4, pp. 90–93.
dc.relation.isbasedonLEAL, A. A. et al.: Bioimpedance analysis: should it be used in morbid obesity? American Journal of Human Biology. 2011, Volume 23, Issue 3, pp. 420–422.
dc.relation.isbasedonLUKASKI, H. C. et al.: Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition. Journal of Applied Physiology. 1986. Volume 60, Issue 4, pp. 1327–1332. [online]. [accessed 2014-12-07]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonOTA?, A. et al.: Evaluation of body composition and basal metabolic rate after acute exercise in menstrual phases in sports women. Cumhuriyet Medical Journal. 2011. Volume 33, pp. 53–60. [online]. [accessed 2014-12-07]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonSELIGER, V.; Bartůněk, Z.: International biological programme results of investigations 1968-1974: mean values of various indices of physical fitness in the investigation of Czechoslovak population aged 12-55 years. ČSTV, Praha, 1976.
dc.relation.isbasedonVan LOAN, M. D. et al.: Use of Bioimpedance Spectroscopy to Determine Extracellular Fluid, Intracellular Fluid, Total Body Water, and Fat-Free Mass. In: Ellis, K. J.; Eastman, J. D. (eds.) Human Body Composition: In Vivo Methods, Models, and Assessment. Springer US. 1993, pp. 67–70. DOI: .
dc.relation.isbasedonVANSANT, G. et al.: Assessment of Body Composition by Skinfold Anthropometry and Bioelectrical Impedance Technique: A Comparative Study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 1994, Volume 18, pp. 427–429.
dc.relation.isbasedonDAS, S. K. et al.: Body composition assessment in extreme obesity and after massive weight loss induced by gastric bypass surgery. American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism. 2003, Volume 284, Issue 6, pp. E1080–E1088. DOI: .
dc.relation.isbasedonBLAHUŠ, P.: K systémovému pojetí statistických metod empirického výzkumu chování. Karolinum, Praha, 1996. ISBN 807184-100-5.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectbody compositionen
dc.subjectbioelectrical impedanceen
dc.subjectrecoveryen
dc.titleThe iInfluence of changes of body composition parameters in the recovery period in top athletesen
dc.title.alternativeZměny parametrů tělesného složení po akutním zatížení u sportovcůcs
dc.title.alternativeÄnderung der Parameter der physischen Zusammensetzung nach akuter Belastung der Sportlerde
dc.title.alternativeZmiany parametrów składu ciała po nagłym wysiłku fizycznympl
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage33
local.citation.spage25
local.fulltextyesen
local.relation.issue1
local.relation.volume22
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2016_1_03.pdf
Size:
380.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek