The iInfluence of changes of body composition parameters in the recovery period in top athletes

Title Alternative:Změny parametrů tělesného složení po akutním zatížení u sportovců
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Při stanovení parametrů tělesného složení bioimpedančními metodami je třeba respektovat řadu podmínek týkající se měřených osob. Často uváděným omezením je odstup měření od akutního fyzického zatížení minimálně 8– 12 hodin. Cílem této studie bylo stanovit velikost reakčních změn u parametrů tělesného složení před zatížením a během procesů zotavení a specifikovat tak nutný časový odstup měření od zatížení testem VO2max na běžeckém ergometru. Při měření tělesného složení bioimpedančními metodami bezprostředně po zatížení a po 60 minutách zotavení nedošlo k statisticky ani věcně významným změnám u hodnot tělesného složení a lze tedy tato měření absolvovat bez zkreslení výsledků vlivem např. ztráty nebo redistribuce tekutin jako reakčních změn na zatížení. Výsledky naší studie neprokázaly nutný minimální 8hodinový odstup měření od zatížení testem VO2max.
Określając parametry składu ciała przy pomocy metod bioimpedancji należy uwzględnić wiele czynników dotyczących badanych osób. Często wskazywanym ograniczeniem jest przeprowadzanie pomiarów po upływie co najmniej 8-12 godzin po nagłym wysiłku fizycznym. Celem przeprowadzonych badań było określenie wielkości zmian wywoływanych wysiłkiem w przypadku parametrów składu ciała przed aktywnością fizyczną i w czasie procesów regeneracji powysiłkowej oraz wskazanie niezbędnego czasu, jaki powinien upłynąć pomiędzy badaniem (pomiarem) a wysiłkiem na ergometrze do biegania podczas testu wysiłkowego VO2max. W przypadku pomiarów składu ciała dokonywanych przy pomocy metod bioimpedacyjnych, przeprowadzanych bezpośrednio po wysiłku i po upływie 60 minut regeneracji powysiłkowej, nie odnotowano statystycznie ani przedmiotowo istotnych zmian w wartościach składu ciała. A więc przykładowo utrata lub redystrybucja płynów, będące zmianą reagującą na wysiłek, nie powodują zniekształcenia wyników pomiarów. Wyniki naszych badań nie wskazały na konieczność zachowania co najmniej ośmiogodzinnego odstępu czasu pomiędzy pomiarem a testem wysiłkowym VO2max.
When determining the parameters of body composition with bioimpedance based methods, it is necessary to respect a number of conditions related to the measured subjects. A frequently cited limitation is the time difference of at least 8 – 12 hours between the acute physical stress and the measurement. The aim of this study was to determine the measure of the reaction changes in the body composition parameters before and during the process of recovery in top athletes and to specify the necessary time interval between the measurement and the load test VO2max on a treadmill ergometer.When measuring body composition with bioimpedance based methods immediately after stress and after 60 minutes of recovery, the changes in body composition values were neither statistically nor substantively significant; therefore, the measurement can be accomplished without distortion of the results due to, e. g., the loss or redistribution of fluids as a reaction to changes in stress. The results of our study did not prove the necessity of a minimum 8-hour interval between the load test VO2max and the measurements.
Bei der Festlegung der Parameter einer physischen Zusammensetzung durch Bioimpedanzmethoden muss man eine Reihe von Bedingungen im Hinblick auf die gemessenen Personen beachten. Eine häufig angeführte Einschränkung besteht in einem Messabstand ab der akuten physischen Belastung von mindestens acht bis zwölf Stunden. Ziel dieser Studie ist die Festlegung der Größe der Reaktionsänderungen bei den Parametern der körperlichen Zusammensetzung vor der Belastung und während des Erholungsprozesses und die Spezifizierung eines notwendigen Zeitabstands der Messung ab der Belastung durch einen VO2max –Test auf einem Laufergometer. Bei der Messung der körperlichen Zusammensetzung mit Hilfe von Impedanzmethoden unmittelbar nach der Belastung und nach 60 Minuten Ausruhen kam es bei den Werten der körperlichen Zusammensetzung weder zu statistisch noch zu sachlich relevanten Veränderungen. Man kann diese Messungen also ohne Verzerrung der Ergebnisse, z. B. durch den Einfluss von Flüssigkeitsverlust oder Flüssigkeitsredistribution als reaktive Veränderungen, absolvieren. Die Ergebnisse unserer Studie wiesen keinen notwendigen mindestens achtstündigen Messabstand ab der Belastung durch den VO2max –Test auf.
Description
Subject(s)
body composition, bioelectrical impedance, recovery
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN