Využití sólových karibských tanců ve výuce tělesné výchovy na prvním stupni základní školy

Title Alternative:Use of Solo Caribbean Dances in the Teaching of Physical Education in Primary School
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na začlenění karibských tanců do výuky tělesné výchovy. Teoretická část popisuje tanec, jeho historií a současnou podobu. Dále seznamuje s vývojem a specifikací karibských tanců. Klasifikuje mladší školní věk, jako cílovou skupinu, pro realizaci uvedených metodických postupů a těles-nou výchovu, ve které se tanec vyučuje. V neposlední řadě se práce zabývá za-členěním tance do taneční a pohybové výchovy. V praktické části je vytvořen metodický materiál, který se skládá z devíti tanečních sestav, vždy tří od jednoho tance. Poskládaných podle náročnosti pohybů.Všechny jsou doplněny obrazovým materiálem, pro lepší představu a pochopení pohybu. Další částí jsou vypracované přípravy na vyučovací hodiny, jejímiž základy jsou karibské tance. Poslední částí je metodické video, které popisuje metodický postup výuky základních kroků a jednotlivé sestavy jsou zde zatančeny.
This diploma thesis is focused on integration of Caribbean dancing in teach-ing physical education. The theoretical part describes dancing, its history and its nowadays image. It introduces the development and specification of Caribbean dances. It classifies young learners as a target group for realization of this methodical practise, as well as the physical education lessons where dancing is taught. Finally this thesis also deals with integration of dances into dancing and physical education. The practical part of this thesis includes the created methodical material which consists of nine dancing sets three from each dance, tagged together ac-cording to the difficulty of movement. All materials are accompanied by visual material for better understanding and comprehension of movement. The next part is the preparation for the lesson based on Caribbean dance basis. The last part is the guideline video describing the methodical techniques of basic steps and individual performances are shown here.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN