Geografie cestovního ruchu ve Vietnamu

Abstract
Předmětem bakalářské práce "Geografie cestovního ruchu ve Vietnamu" je obecná charakteristika geografie cestovního ruchu a analýza geografie cestovního ruchu ve Vietnamu. První část se zabývá nastíněním provázanosti cestovního ruchu a geografie. Druhá část je zaměřena na podrobné představení Vietnamu a specifikace jeho geografických konceptů mezinárodního cestovního ruchu. Poslední část se zabývá výzkumem pomocí dotazníku, který byl předán vietnamským obyvatelům, aby zhodnotili geografii cestovního ruchu ve Vietnamu.
The subject of the bachelor thesis "Geography of Tourism in Vietnam" is a general characteristic of the geography of tourism and an analysis of the geography of tourism in Vietnam. The first part deals with outlining the interdependence of tourism and geography. The second part is focused on detailed presentation of Vietnam and specifications of its geographical concepts of international tourism. The last part deals with research using a questionnaire that was given to Vietnamese people to evaluate the geography of tourism in Vietnam.
Description
Subject(s)
Geografie cestovního ruchu, Vietnam, životní prostředí, lokalizační faktory, selektivní faktory, infrastruktura, geografická syntéza, regionalizace, trvale udržitelný rozvoj
Citation
ISSN
ISBN