Vliv právní úpravy bezpečnosti potravin na dovozce a vývozce.

Abstract
Diplomová práce se zabývá právní úpravou dovozu a vývozu potravin. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky, dále vývoj legislativy v rámci EU a ČR. Zahrnuty jsou i základní prameny, ze kterých lze čerpat pro zjištění podrobnějších informací v oblasti potravinového práva, které není dané pouze jedním zákonem, ale je charakterizováno vymezením hned v několika oblastech. Práce je zaměřena na povinnosti, které provozovatelům potravinářských podniků vyplývají z legislativy a především, u potravin, které jsou zákonem vymezeny, a kontrola je u nich z různých důvodů přísnější. V teoretické části práce je přiblížena oblast systému kritických bodů, která je velice důležitá pro správné postupy při skladování a manipulování chlazených a mražených výrobků. V poslední řadě popisuje postup v případech hlášení výskytu možných vadných výrobků na trhu.
The thesis investigates legislation covering export and import of food. The theoretical part summarizes some basic terms, which are important for understanding this issue nut the development of the legislation of the Czech Republic and the European Union. The thesis also includes basic resources for obtaining more detailed information about food legislation. The food legislation is not specified byan individual legal regulation, but by a combination of regulation for several defined areas. The thesis is focused on obligations of food business operators resulted from food legislation. The regulations define foodstuffs for which obligations are even stricter. The theoretical part describes Hazard Analysis and Critical Points, which are important for correct procedures for storage and handling of frozen and refrigerated goods. Finally it describes a procedure to be followed to report defective products on the market.
Description
Subject(s)
Potraviny, spotřebitel a ochrana spotřebitele, dovoz, zvláštní podmínky dovozu, potravinářský řetězec, informační povinnost, Food, consumer and consumer protection, import, special import conditions, the food chain information requirements
Citation
ISSN
ISBN