Respektující výchova a hodnocení dětí v mateřských školách

Title Alternative:Respecting education and assessment of children in kindergartens
Abstract
Tématem bakalářské práce je využívání respektující výchovy v hodnocení dětí učitelkami v mateřské škole. Bakalářská práce seznamuje s mateřskou školou jako institucí předškolního vzdělávání, s různými přístupy, které se v českých mateřských školách objevují, s vývojem dítěte předškolního věku, s učitelem mateřské školy a jeho výchovně-vzdělávacími kompetencemi, se způsoby hodnocení dětí v mateřské škole a s respektující výchovou a jejím pohledem na hodnocení dětí. Cílem výzkumného šetření je popsat využívání respektující výchovy při hodnocení dětí učitelkami v mateřské škole. Výzkumné šetření je realizováno formou polostrukturovaných rozhovorů s deseti vybranými učitelkami mateřských škol. Hlavním zjištění je, že všechny respondentky jsou přesvědčeny, že aplikují respektující přístup, přestože tomu tak vždy nemusí být. Tento rozpor vyplývá z odlišného pojetí respektující výchovy u jednotlivých učitelek. Nejvíce patrné jsou rozdíly v pojetí zodpovědnosti u předškolních dětí a v míře angažovanosti učitelky v řešení konfliktních situací.
The topic of the bachelor thesis is the use of respectful education in the children assessment by teachers in kindergarten. The bachelor thesis introduces the kindergarten as an institution of pre-school education with various approaches that appear in Czech kindergartens, the development of a pre-school child, the kindergarten teacher and his/hers educational competencies, the ways of children assessing in kindergarten and respectful education and its way of children's assessment. The aim of the research is to describe the use of respectful education in the assessment of children by teachers in kindergarten. The research is realized in the form of semi-structured interviews with ten selected kindergarten teachers. The main finding is that all respondents are convinced that they are applying respectful education, although it does not have to be always the case. This contradiction results from a different concept of respectful education of individual teachers. The most obvious are the differences in the concept of responsibility in pre-school children and the extent of the teacher's engagement in solving conflict situations.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN