Prožitkové metody ve výuce zeměpisu

dc.contributorJursová Jitka, PaedDr. Ph.D. : 54792
dc.contributor.advisorRozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D. : 57170
dc.contributor.authorLánská, Helena
dc.date.accessioned2019-09-12T11:04:28Z
dc.date.available2019-09-12T11:04:28Z
dc.date.committed2019-12-18
dc.date.defense2019-08-29
dc.date.submitted2018-4-11
dc.date.updated2019-8-29
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá působením aspektů zážitkového učení ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy na výchovné a vzdělávací výsledky žáků. Metody pro podporu zážitkového učení jsou uplatňovány v praktické části práce v průběhu terénního vyučování a slouží jako nezbytný základ pro následující výuku ve školním prostředí. Práce ve své první části přináší pohled na teoretické vymezení problematiky zážitkového učení a objasnění souvisejících pojmů, kterými jsou transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, současné výchovně-vzdělávací nároky a doporučení, kognitivní vývoj dítěte aj. V praktické části jsou popsány konkrétní terénní výjezdy, které jsou doplněny o teoretickou podporu a reflexe terénní výuky. Konkrétně jsou prožitkové metody zasazeny do vyučovacího předmětu zeměpis pro 6. ročník ZŠ v tématech fyzická geografie, humánní geografie a kartografie.Na základě pozorování, analýz žákovských prací, rozhovorů s dětmi a učitelem vyvozuji, že koncept zážitkového učení umožňuje žákům kvalitně utvářet a rozvíjet jejich kognitivní, afektivní a senzomotorické schopnosti. Zážitkové učení umožňuje provázanost všech těchto tří uvedených složek. Využití zážitkových metod u skupiny žáků 6. ročníku vedlo k nárůstu znalostí, dovedností a rozvoji žádoucích postojů ke světu, k učení i k samotné výuce. Žáci došli především k porozumění, učili se získané vědomosti a zkušenosti analyzovat, vyhodnotit a následně užít. Tyto výsledky práce bylo možné sledovat při expedicích a následně ve školních žákovských pracích. Bylo jasně patrné, že každé další učení navazovalo plynule na předchozí zkušenost. V sociální oblasti se pozitivně proměnily jejich vzájemné vztahy v rámci celé třídní skupiny a v rámci učení v terénu vyyužívali a  zdokonalovali své senzomotorické dovednosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the impact of experiential learning aspects of instruction of Geography in the 6th grade of the basic school on educational pupil outcomes. The methods supporting experiential learning of pupils are used in the practical part of the thesis during Geographical outdoor education and serve as a necessary base for further school work. First part of the thesis brings theoretical views of experiential education and related concepts. Practical part of the thesis describes Geographical expeditions with pupils. Analyses of found learning results of the pupils are always supported with theoretical concepts from the theoretical part. Reflective approach was also used to evaluate the results of the realized outdoor education. Experiential methods are used in the instruction of Geography in the field of Physical and Humane Geography and in Cartography. Based on observation, pupil´s work analyses, interviews with pupils and the Geography teacher I infer that the experiential learning concept enables the pupils to create and develop their cognitive, affective and sensorimotor abilities. Experiential approach in education enables to interconnect all these domains of development. The use of experiential methods lead to enhanced knowledge, skills and desirable attitudes to the world, learning and the school work. The pupils formed their understanding, they learned to analyze, assess and use their new knowledge and experience. The results showed during the expeditions as well as in the pupils school work. It was apparent that the learning of pupils was continuously building upon the preceding experience. The overall social relationships changed to the better within the class and the pupils also enhanced their sensorimotor skills during their outdoor learning.en
dc.description.mark
dc.format140 s.
dc.format.extentIlustrace 0
dc.identifier.signatureV 201901126
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153503
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFRANC, D., MARTIN, A., ZOUNKOVÁ, D., 2007. Učení zážitkem a hrou. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1701-9.
dc.relation.isbasedonGAVORA, P., 2010. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315- 185-0.
dc.relation.isbasedonHANUŠ, R., CHYTILOVÁ, J., 2009. Zážitkově pedagogické učení. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2.
dc.relation.isbasedonHOFMANN, E. a kol., 2003. Integrované terénní vyučování. Brno: Paido. ISBN 80-7315-054-9.
dc.relation.isbasedonLANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2006. Vývojová psychologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0.
dc.relation.isbasedonMORGAN, D., L., 2001. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Brno: sdružení SCAN. ISBN 80-85834-77-4.
dc.relation.isbasedonPETTY, G., 2013. Moderní vyučování. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0367-4.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectzážitkové učenícs
dc.subjectzkušenostcs
dc.subjectcelostní učenícs
dc.subjectterénní výukacs
dc.subjectkooperativní výukacs
dc.subjectdidaktika zeměpisucs
dc.subjectExperiential learningen
dc.subjectexperienceen
dc.subjectholistic learningen
dc.subjectoutdoor educationen
dc.subjectcooperative educationen
dc.subjectpedagogy of Geographyen
dc.titleProžitkové metody ve výuce zeměpisucs
dc.titleExperiential Programme for Geography Classesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineZE-OV
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000642
local.identifier.stag38356
local.identifier.verbiskpw06583233
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1126
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:19cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Lanska.pdf
Size:
45.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lanska_vedouci.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lanska_oponent.doc
Size:
743 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP