Prožitkové metody ve výuce zeměpisu

Abstract
Diplomová práce se zabývá působením aspektů zážitkového učení ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy na výchovné a vzdělávací výsledky žáků. Metody pro podporu zážitkového učení jsou uplatňovány v praktické části práce v průběhu terénního vyučování a slouží jako nezbytný základ pro následující výuku ve školním prostředí. Práce ve své první části přináší pohled na teoretické vymezení problematiky zážitkového učení a objasnění souvisejících pojmů, kterými jsou transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, současné výchovně-vzdělávací nároky a doporučení, kognitivní vývoj dítěte aj. V praktické části jsou popsány konkrétní terénní výjezdy, které jsou doplněny o teoretickou podporu a reflexe terénní výuky. Konkrétně jsou prožitkové metody zasazeny do vyučovacího předmětu zeměpis pro 6. ročník ZŠ v tématech fyzická geografie, humánní geografie a kartografie.Na základě pozorování, analýz žákovských prací, rozhovorů s dětmi a učitelem vyvozuji, že koncept zážitkového učení umožňuje žákům kvalitně utvářet a rozvíjet jejich kognitivní, afektivní a senzomotorické schopnosti. Zážitkové učení umožňuje provázanost všech těchto tří uvedených složek. Využití zážitkových metod u skupiny žáků 6. ročníku vedlo k nárůstu znalostí, dovedností a rozvoji žádoucích postojů ke světu, k učení i k samotné výuce. Žáci došli především k porozumění, učili se získané vědomosti a zkušenosti analyzovat, vyhodnotit a následně užít. Tyto výsledky práce bylo možné sledovat při expedicích a následně ve školních žákovských pracích. Bylo jasně patrné, že každé další učení navazovalo plynule na předchozí zkušenost. V sociální oblasti se pozitivně proměnily jejich vzájemné vztahy v rámci celé třídní skupiny a v rámci učení v terénu vyyužívali a  zdokonalovali své senzomotorické dovednosti.
The diploma thesis deals with the impact of experiential learning aspects of instruction of Geography in the 6th grade of the basic school on educational pupil outcomes. The methods supporting experiential learning of pupils are used in the practical part of the thesis during Geographical outdoor education and serve as a necessary base for further school work. First part of the thesis brings theoretical views of experiential education and related concepts. Practical part of the thesis describes Geographical expeditions with pupils. Analyses of found learning results of the pupils are always supported with theoretical concepts from the theoretical part. Reflective approach was also used to evaluate the results of the realized outdoor education. Experiential methods are used in the instruction of Geography in the field of Physical and Humane Geography and in Cartography. Based on observation, pupil´s work analyses, interviews with pupils and the Geography teacher I infer that the experiential learning concept enables the pupils to create and develop their cognitive, affective and sensorimotor abilities. Experiential approach in education enables to interconnect all these domains of development. The use of experiential methods lead to enhanced knowledge, skills and desirable attitudes to the world, learning and the school work. The pupils formed their understanding, they learned to analyze, assess and use their new knowledge and experience. The results showed during the expeditions as well as in the pupils school work. It was apparent that the learning of pupils was continuously building upon the preceding experience. The overall social relationships changed to the better within the class and the pupils also enhanced their sensorimotor skills during their outdoor learning.
Description
Subject(s)
zážitkové učení, zkušenost, celostní učení, terénní výuka, kooperativní výuka, didaktika zeměpisu, Experiential learning, experience, holistic learning, outdoor education, cooperative education, pedagogy of Geography
Citation
ISSN
ISBN