Vývoj amerického nacionalismu

Abstract
Práce sleduje vývoj a změny charakteristik amerického nacionalismu v jeho vzniku a dalším vývoji. Ukazuje specifika amerického nacionalismu vyplývající z jeho sociokulturních kontextů, které ho odlišují od evropských nacionalismů. V práci je také sledován historický vývoj amerického nacionalismu a faktory jej ovlivňující. Poslední kapitola se zabývá současnou podobou amerického nacionalismu, dalším možným vývojem a faktory, které ho v druhé polovině dvacátého století a dále ovlivňovaly.
This thesis studies the development and characteristic changes of American nationalism in its origins and its further development. It shows specifics of American nationalism arising from its sociocultural contexts that differentiate it from European types of nationalism. The historical development of American nationalism and the factors that influenced it are also studied in this thesis. The last chapter deals with the current shape of American nationalism, possible further development, and factors that influenced it from the second half of the twentieth century onwards.
Description
Subject(s)
Nacionalismus, americký, vývoj, angloprostestanský, alternativní pravice, Nationalism, American, development, Anglo-protestant, Alt-Right
Citation
ISSN
ISBN