Využití hudebně kreativních postupů v mezipředmětových vztazích

Abstract
Diplomová práce se zabývá vzdělávacím oborem hudební výchovy pro 1. - 3. ročník 1. stupně ZŠ v RVP a jeho integrací mezi ostatní předměty. Teoretická část obsahuje definici pojmů motivace, lidová slovesnost, lidová píseň, umělá píseň, hudební dovednost aj. V praktické části je vytvořen metodický materiál s netradičními a zajímavými nácviky lidových písní. Vše s hodnocením a ověřením v praxi. Práce se opírá o odbornou literaturu.
The diploma thesis deals with the educational field of music education for the 1st - 3rd year of the first grade of primary school in FEP and its integration among other subjects. The theoretical part contains a definition of the concepts of motivation, folk literature, folk song, artificial song, musical skills, etc. In the practical part is created methodical material with unusual and interesting exercises of folk songs. All with evaluation and verification in practice. The work is based on literature.
Description
Subject(s)
hudební výchova; mezioborová integrace; motivace; lidová píseň; lidová slovesnost; umělá píseň; hudební dovednost; netradiční nácviky, music; interdisciplinary integration; motivation; folk song; folk literature; articial song; musical skill; unusual drills
Citation
ISSN
ISBN