Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku

Abstract
Bakalářskou prací, která nese název Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku, by autorka čtenářům vytvořila přehled o poruchách autistického spektra (dále i PAS), o jejich možných příčinách a příznacích, umožnila vhled do vývoje komunikace a chování dětí s PAS v předškolním věku. Zavedla je do problematiky jejich běžné komunikace a nabídla možnost srovnání intaktního dítěte a dítěte s PAS. V dalších kapitolách se věnuje komunikačním metodám, které se pro děti s poruchami autistického spektra mohou využívat a nastínila problematiku regrese v komunikační a sociální oblasti.Cílem praktické části je zjistit, jaké jsou možnosti rozvoje komunikace v mateřských školách, jak se snaží rozvíjet komunikaci u dětí s PAS, jaké metody a techniky se v praxi osvědčily a přináší kladné výsledky prostřednictvím metody Příklady dobré praxe.
The bachelor's thesis, called The Development of Communication in Children with Autism Spectrum Disorders in pre-school Age, aims to provide a summary of autistic spectrum disorders (ASD) and their possible causes and symptoms. Also, the thesis shall provide insight into the communication development and behaviour of preschool children suffering from ASD, addressing issues related to their everyday communication, thus enabling to compare intact children and ASD children. The following chapters deal with communication methods available for children suffering from autistic spectrum disorders and outline issues associated with regression in communication and social spheres. The goal of the research part is to find out about the possibilities of communication development in nursery schools and about the ways in which communication in ASD children is being developed, including methods and techniques that have proved successful in practice. By means of Good Practice Examples method, the research part shall present positive outcomes.
Description
Subject(s)
rozvoj, komunikace, poruchy autistického spektra, alternativní systémy komunikace, předškolní věk, příklad dobré praxe, development, communication, autistic spectrum disorders, alternative communication systems, preschool age, good practice example
Citation
ISSN
ISBN