Děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením v předškolní výchově

Abstract
Bakalářská práce se zabývala důvody často zmiňovaného nezájmu rodin ohrožených sociálním vyloučením o předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole. Byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část metodou zpracování odborných zdrojů objasňovala problematiku ohrožení sociálním vyloučením a jeho vlivu na rodinu, dítě a jeho vzdělávání v předškolním věku. Dále se pak věnovala předškolnímu vzdělávání v České republice a jejímu významu ve vzdělávání dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Praktická část zkoumala formou volného rozhovoru s rodiči ohrožených sociálním vyloučením jejich vztah k předškolnímu vzdělávání a důvody, které je vedli k tomu, že nevyužívají služeb mateřské školy. Cílem bylo zjistit skutečné důvody neúčasti dětí z těchto rodin v předškolním vzdělávání v mateřské škole. Z výzkumu vyplynulo, že jejich děti mateřskou školu nenavštěvují především z ekonomických důvodů. Dále jim v cestě stál nedostatek míst v mateřských školách, který způsoboval i nemožnost přihlásit dítě do zařízení v průběhu roku při stěhování rodiny. Několik respondentů začalo s dítětem mateřskou školu navštěvovat, ale po čase docházku předčasně ukončili. K předešlým důvodům se přidalo nedorozumění s personálem mateřské školy. Státem podporované mateřské školy tak svým nastavením přispívají k sociálnímu vyloučení dětí a jejich rodičů žijících na okraji společnosti. Jako přínosné bylo zjištění, že i rodiče ohrožení sociálním vyloučením mají zájem o institucionální předškolní vzdělávání.
Bachelor's thesis dealt with the reasons often mentioned indifference of families at risk of social exclusion for pre-school education for children in kindergarten. It was divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the method of preparation of expert sources clarified the issue of risk of social exclusion and its impact on the family, the child and his education preschoolers. He then focused on early childhood education in the Czech Republic and its importance in the education of children from families at risk of social exclusion. The practical part examined using a free chat with parents at risk of social exclusion of their relationship to early childhood education and the reasons that led to it, they do not use the services kindergarten. The aim was to find out the real reasons for non-participation of children from these families in preschool education in kindergarten. The research showed that their children do not attend kindergarten mainly for economic reasons. Furthermore, in their way was a shortage of places in kindergartens, which caused the impossibility logged child to the facility during the year when moving the family. Several respondents began with a child to attend kindergarten, but after some time, dropped out. The previous pleas added a misunderstanding with the staff of the kindergarten. State-sponsored nursery schools and their settings contribute to social exclusion of children and their parents living on the margins of society. As a useful finding was that even parents at risk of social exclusion are interested institutional preschool education.
Description
Subject(s)
sociální vyloučení, sociální znevýhodnění, mateřská škola, socializace, předškolní vzdělávání, dítě předškolního věku, nízkoprahový předškolní klub, social exclusion, social disadvantage, nursery school, socialization, preschool education, preschool children, preschool drop-in club
Citation
ISSN
ISBN