V ZAJETÍ LEDU

Title Alternative:ICE IN CAPTIVITY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Zadání mé bakalářské práce znělo ?V ZAJETÍ LEDU?. Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí ? část teoretická přibližuje stručné dějiny sklářské tvorby a technologii výroby skla, která se dotýká procesu tvorby mé práce. Druhá část práce popisuje vlastní tvorbu skleněných objektů a snaží se osvětlit důvody a principy tvorby tohoto díla. Vlastní tvorbě předcházelo teoretické studium možných řešení tohoto úkolu, z něhož vzešla finální idea využití přírodnin v jejich nezměněném stavu - odumřelých pozůstatků stromů a jejich částí - v kombinaci se sklem. Vznikl jeden nedělitelný celek - objekt určený pro instalaci v prostoru. Téma bylo pojato a zpracováno jako jarní období odtávání ledu v přírodě a snaha přiblížit tuto skutečnost co nejblíže realitě, která je pomíjivá. Tyto objekty imitují ledové kry, které jako poslední opouštějí přírodní materiál - dřevěné tvary. Přejímají jejich tvarosloví, praskají, odtékají a mizí. Jsou to poslední důkazy zimy.
Entering my thesis was "ICE IN CAPTIVITY". The thesis is divided into two main parts - theoretic part explains brief history of glass art and technology of glass, which affected the process of my work. The second part describes the real production of glass objects and tries to explain the reasons and principles of making this work. The actual creation was preceded by a theoretical study of possible solutions to this task, from which came the final use of the idea of nature in their natural state - the remains of dead trees and their parts - in combination with glass. Produce one indivisible whole - an object designed for installation in space. The theme was conceived and created like a defrost of ice in period of spring in nature and attempts to bring this fact as close to reality that is fleeting. These objects mimic ice floes, which as last finally leaving the natural materials - wooden shapes. They take on himself their shape, they burst, draining and disappear. They are the latest evidence of winter.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 36 textu, 27 fotodokumentace
Subject(s)
sklo, dřevo, struktura, led, tání, glass, wood, structure, ice, melting
Citation
ISSN
ISBN