Regionální rozvoj ORP Železný Brod

Title Alternative:Regional Development of the Municipality with Extended Authority Železný Brod
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the possibilities of regional development of the Municipality with Extended Authority Železný Brod. The thesis contains analytical part focused on research of the socio-economic conditions, natural conditions and potentials of area including methods of researching. The second part analyse the documents about development at various levels of state administration and their implementation to the development activities in the area of Municipality with Extended Authority Železný Brod. This part contains qualitative researching inthe rural region, which is based on analysis of the synergy of key actors usingquestionnairing and controlled interview. Final part of the thesis consists of theproposal of the programme of development in ORP Železný Brod on the previoussurvey and evaluation of qualitative researching. It contains possible development oftourism by way sustainable development in this area and new concepts with furtherpossibilities of development that improved the social situation of the residents in thisArea.
Bakalářská práce se zabývá možnostmi regionálního rozvoje území ORPŽelezný Brod. Práce obsahuje analytickou část zaměřenou na zkoumánísocioekonomických, přírodních podmínek a potencialit území včetně metodikyvýzkumu. Druhá část analyzuje rozvojové dokumenty na různých úrovních státnísprávy a jejich implementaci do rozvojových aktivit v území ORP Železný Brod.Součástí je kvalitativní výzkum ve venkovském regionu založený na analýzesynergie klíčových aktérů pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.Závěrečná část práce obsahuje návrh programu rozvoje ORP Železný Brod nazákladě zkoumaných dokumentů a vyhodnocení kvalitativního výzkumu, vhodnýrozvoj cestovního ruchu cestou udržitelného rozvoje území a návrhy dalšíchmožností rozvoje, které by zlepšily sociální situaci obyvatel obcí v území.
Description
katedra: KGE; přílohy: Příloha A: Dotazník použitý v dotazníkovém šetření Příloha B: CD s elektronickou verzí bakalářské práce; rozsah: 83 s. (135 000 znaků)
Subject(s)
regional development, sustainable development, development of region, municipality with extended authority, regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, rozvoj regionu, orp
Citation
ISSN
ISBN