El uso de las terminaciones -se y -ra del imperfecto de subjuntivo en la ciudad de Valencia

Abstract
Bakalářská práce dokumentuje používání koncovek -ra a -se subjunktivu imperfekta ve Valencii. Výzkum se týká výskytu právě těchto koncovek s ohledem na dvojjazyčnost obyvatel. Hlavní sledovanou proměnnou bude jazyk, který respondenti považují za svůj mateřský, kterým je buď španělština (castellano) nebo valencijština (valenciano). Data byla získaná pomocí nahrávaných rozhovorů, které se skládaly ze dvou částí: nejprve část otázek, jež byly vytvořeny tak, aby navedly dotazované k odpovědi právě formou slovesa v subjunktivu imperfekta, druhou částí bylo cvičení na druhý kondicionál, ve kterém měli respondenti doplnit správný tvar slovesa. Hlavní hypotézou práce je předpoklad, že respondenti, kteří považují za svůj mateřský jazyk valencijštinu, budou používat výhradně koncovku -ra, zatímco respondenti se španělštinou jako mateřským jazykem, budou používat obě koncovky, nicméně výskyt koncovky -se bude minoritní.
The final work is focused on the usage of endings -ra and -se of the imperfect subjunctive in Valencia. The investigation relates to the presence of those endings with respect of the bilingualism of the inhabitants. The most important aspect is the language which the respondents consider to be their mother tongue, which is either Spanish or Valencian. The data were obtained by recorded intewievs in which I asked the respondents certain questions that had been prepared in a way that it would be possible to answer them using the imperfect of subjunctive. Following exercise was prepared for the second conditional which they completed by using the verb in the correct form. The main hypothesis of the thesis is that the respondents who consider their mother tongue to be Valencian will use exclusively the ending -ra, while the respondents with Spanish as their mother tongue will use both of the endings, nevertheless the ending -se will occur less.
Description
Subject(s)
Subjunktiv imperfekta, valencijština, španělština, mateřský jazyk, koncovky, Imperfect subjunctive, Valencian, Spanish, mother tongue, endings
Citation
ISSN
ISBN