Symboly v povídkách českého romantismu

Title Alternative:Symbols in Short Stories of Czech Romanticism
Abstract
Tématem této bakalářské práce jsou symboly v české romantické próze, jejich izolování, třídění a systematizace podle metody dané monografií M. Exnera Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy. Práce také shrnuje specifika české romantické prózy a její typické zástupce. Jsou definovány pojmy romantismus, preromantismus a biedermeier, které jsou uvedeny do vzájemného vztahu na základě výskytů symbolů. Hlavním záměrem bylo prokázat osvojení dané metody a porozumění problematice symbolů. Pro přehlednost byly symboly zaneseny do tabulek a z nich byly vyvozeny závěry.
The subject of this Bachelor´s thesis are symbols in the Czech prose of Romanticism, their isolation, classification and systematization in accordance with the method indicated in the monograph The Structure of Symbolism by Milan Exner. The work also introduces specifics of the Czech prose of Romaniticism and its representatives. The terms Romanticism, Preromanticism and Biedermeier are defined as well as their relationships based on the occurrence of symbols. The main purpose was to prove an acquisition of the method given and to understand the problematics of symbols. In order of clarity, the symbols were registered in tables, out of which the conclusion was made.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN