Akumulace tepelné energie v PCM

Abstract
Práce se zabývá využíváním Phase Change Materials (PCM) k akumulaci tepelné energie. V úvodní části práce je vysvětleno, proč je výhodné teplo akumulovat a jaké způsoby akumulace existují. V teoretické části jsou uvedeny požadavky na PCM a základní rozdělení těchto materiálů, také je zde rozebíráno zapouzdření akumulačního materiálu a popsán proces změny skupenství pro jednosložkové a vícesložkové soustavy. Dále je rozebírána konstrukce tepelných zásobníků, zvláště pak latentních tepelných zásobníků, kde je uvedeno několik konkrétních technických řešení. V praktické části práce je popsán experiment, provedený s PCM pouzdry, kterým byl zjištěn průběh akumulačního výkonu pouzder. Dalším bodem praktické části je numerická simulace experimentu, jejíž výsledky jsou porovnány s laboratorním měřením.
The thesis deals with the using Phase Change Materials (PCM) for heat storage. The Introduction part explains, why is a heat storage advantageous and what methods exist. The theoretical part lists requirements for PCM and basic division of these materials, there is also discussed encapsulation of accumulative material and described a phase change process of one component and multi component systems. Next is discussed the construction of heat accumulators, especially latent heat accumulators, where are stated a few specific technical solutions. The practical part of thesis describes an experiment of PCM capsules, by which was found out the behavior of heat storage performance. Next point of practical part is the numerical simulation of experiment, which results are compared with the laboratory measurement.
Description
Subject(s)
akumulace tepla, tepelný zásobník, latentní teplo, PCM, PCM pouzdro, Himin, teplo, Phase Change Materials, heat storage, PCM, Himin, heat, accumulation, latent heat
Citation
ISSN
ISBN
Collections