Kritéria výběru obchodního zástupce ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce s názvem Kritéria výběru obchodního zástupce ve vybrané společnosti je zaměřena na zhodnocení jednotlivých kritérií výběru na pozici obchodního zástupce v jedné z regionálních poboček české pojišťovny Kooperativa, a. s. Cílem této práce je porovnat teoretické přístupy zabývající se stanovením kritérií při výběru zaměstnanců s reálně používanými kritérii v konkrétní pobočce a s výstupem z dotazníkového šetření. Práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje rešerši literatury zabývající se problematikou výběru obchodních zástupců. Praktická část se věnuje charakteristice společnosti Kooperativa, dále pak popisem výběrového procesu, analýzou zjištěných kritérií ve sledované pobočce a dotazníkovým šetřením u jejích zaměstnanců. Výstupy z dotazníkového šetření jsou zpracovány jak v tabulkách, tak i graficky a následně interpretovány. V závěru práce jsou kritéria výběru zhodnocena a jsou navržena doporučení ke zlepšení.
This bachelor thesis entitled The Criteria for a Selection of Sales Representative in the Chosen Company is focused on evaluation of that particular criteria of selection of the sales representative in one regional branch office of Czech insurance company Kooperativa a. s. The aim of this thesis is to compare the approaches concerning the determination of the criteria of selection of employees with the criteria used in real situations in that particular branch office and with the questionnaire survey. The thesis is divided in two parts, theoretical and practical. Theoretical part contains the literature review which is dealing with the issue of selecting the sales representatives. Practical part deals with the characteristics of the Kooperativa company, furthermore with the description of the selection process, analysis of the found criteria in observed branch office and with questionnaire survey if its employees. The findings of the questionnaire survey are processed into tables and graphs and are further explained. In the conclusion of the thesis the criteria of the selection are evaluated and the recommendations for improvement are designed.
Description
Subject(s)
obchodní zastoupení, obchodní zástupce, vyhledávání pracovníků, výběr pracovníků, kritéria výběru, dealership, sales representative, searching of employees, selection of employees, criteria of selection
Citation
ISSN
ISBN