Využití statistických metod v práci personálního manažera nadnárodního podniku

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spokojenosti zaměstnanců společnosti s ručením omezeným a zabývá se aplikací statistických metod v práci personálního manažera nadnárodního podniku. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty teoretická východiska personálního řízení, jako jsou cíle a úkoly řízení lidských zdrojů, činnosti personálního manažera, zaměstnavatelská pověst a personální činnosti, dále jsou shrnuty obecné poznatky týkající se popisné statistiky a dotazníkového šetření. V praktické části je uvedena charakteristika samotné společnosti a následuje zpracování výsledků průzkumů spokojenosti v letech 2017 a 2020. Cílem práce bylo zjištění míry spokojenosti zaměstnanců, zpracování výsledků z různých hledisek, vyhodnocení a závěrečné zhodnocení dvou šetření uskutečněných konkrétním nadnárodním podnikem. Podrobněji se práce zaměřuje na základní metody hodnocení výsledků, konkrétně jde o popisné charakteristiky.
This diploma thesis is focused on issues of employees' satisfaction within a limited liability company and deals with an application of statistical methods in the work of human resource managers in an international company. The theoretical part of the thesis summarizes the basis of personnel management, such as goals and tasks of human resources management, human resources managers activities, employer reputation and personnel activities and summarizes general knowledge about descriptive statistics with a questionnaire survey. The practical part of this work analyses the characteristics of the survey's results in 2017 and 2020. The aim of the work was to determine employee satisfaction, processing results from various perspectives, evaluation and final evaluation of two surveys conducted by a particular international company. In more detail, the work focuses on the basic methods of evaluating the result, specifically the descriptive characteristics.
Description
Subject(s)
Spokojenost zaměstnanců, dotazníkové šetření, zpracování dat, statistické metody, personální manažer, Employee satisfaction, survey, data processing, statistic methods, personnel manager
Citation
ISSN
ISBN