Podnikatelský plán rozvoje vybrané firmy ve venkovském prostoru

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj podnikatelských aktivit firmy působící ve venkovském prostoru. Podnikání ve venkovských oblastech představuje pro podnikatele množství komplikací oproti podnikání ve městech. Naproti tomu venkovské oblasti poskytují mnohé příležitosti, které mohou být využity k získání konkurenční výhody. Předmětem zkoumání je podnik střední velikosti se sídlem v pohraniční oblasti Libereckého kraje, v Harrachově. V rámci stanovení současného stavu a pozice je společnost detailně popsána, vyzdviženy jsou klíčové faktory jejího úspěchu. Následně je společnost rozebrána v podrobné analýze dle stanovených teoretických nástrojů a technik. Cílem práce je vytvoření návrhu rozvoje a rozšíření podnikatelských aktivit společnosti na základě výsledků provedených analýz.
The thesis focuses on the development of business activities of a company operating in rural area. To compare with the businesses in cities, entrepreneurship in rural areas brings many complications. On the other hand rural areas provide many opportunities that can be exploited to gain competitive advantage. The subject of investigation is a medium-sized company located in borderlands of Liberec region, in Harrachov. Within the determination of the company's current situation and position detailed description is provided, key factors of its success are highlighted. Afterwards the company is thoroughly analysed according to established theoretical tools and techniques. The aim of the thesis is to create a proposal for the development and expansion of its business activities based on the results of the analyzes.
Description
Subject(s)
Faktor, konkurenční výhoda, podnikatelská aktivita, rozvoj, venkovský prostor, Factor, competitive advantage, business activity, development, rural area
Citation
ISSN
ISBN