Sociální práce s ohroženou rodinou

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje tématu sociální práce s ohroženou rodinnou ve školských ústavních zařízeních. Bakalářská práce je dělena na teoretickou a empirickou část.Teoretická část bakalářské práce se zabývá pojmy, jako například rodina, ohrožená rodina, zařízení pro výkon ústavní výchovy. V této části bakalářské práce jsou popsána školská ústavní zařízení a jejich legislativa Dále je zde zmíněna kapitola o obsahu činnosti sociálních pracovníků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Pamatováno je i na sanaci rodiny a případové konference, které jsou v současné době využívány jako moderní metoda práce s ohroženou rodinou.Empirická část práce je zaměřena na činnost sociálních pracovníků ve školských ústavních zařízeních. Průzkum byl uskutečněn metodou nestandardizovaného dotazníku, který byl zaměřen na sociální pracovníky školských ústavních zařízení z Libereckého a Ústeckého kraje a jejich možnou spolupráci s rodinou umístěných dětí. Sledován byl možný kontakt s rodinami, rozdíl ve spolupráci s rodinami dětí umístěných z výchovných důvodů a rodinami dětí umístěných ze sociálních důvodů, forma kontaktu užívaná v zařízení a účast sociálních pracovníků na případových konferencích. Mapována byla i spolupráce sociálních pracovníků s dětmi, které opustily školské ústavní zařízení. Výsledky průzkumového šetření byly pečlivě graficky zpracovány a opatřeny komentářem.
The bachelor thesis deals with the theme of social work with vulnerable families in educational institutional facilities. The bachelor thesis is divided into the theoretical and the empirical part.The theoretical part is focused on such terms as family, vulnerable family, and facilities of institutional care. The educational institutional facilities and their legislation are described in this part of the bachelor thesis. Morever, we can find here the chapter about the content of the activities of social workers in these educational institutional facilities. The family rehabilitation and case conferences, which are used as a modern method of the work with vulnerable families nowadays, are mentioned as well. The empirical part is focused on the activities of social workers in educational institutional facilities. The unstandardized questionnaire was used here as a method of research and was focused on social workers in educational institutional facilities in the Liberec and Ústí district and their possible cooperation with the families of placed children. The possible contact with these families was monitored as well as the difference between the families of children placed for educational reasons and the families of children placed for the social reasons, the form of contact used in facilities and the attendance of social workers at case conferences. The cooperation of social workers with children who left the educational institutional facilities was surveyed. The results of the research were carefully graphically processed with a comment added.
Description
Subject(s)
rodina, ohrožená rodina, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, sociální práce, family, vulnerable family, educational institutional facility, social work
Citation
ISSN
ISBN