Rodina jako rizikový faktor problémového chování dítěte

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou rodiny jako rizikového faktoru problémového chování dítěte do předškolního věku. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je z mnoha různých odborných publikací objasněny poznatky k tomuto tématu. V počáteční kapitole si můžeme dočíst o vývoji dítěte od početí až do věku 6-7 let. Uvedený vývoj popisuje rozvoj dítěte zejména v oblasti psychické a sociální. Další kapitola nám líčí rodinu, její podstatu, funkci i výchovné působení. Následující kapitola se věnuje vlivům, jež vycházejí z rodiny a mohly by způsobovat ono nežádoucí chování dětí. Praktická část se zabývá a zkoumá nežádoucí chování dětí na základě kazuistik, které nám mohou přiblížit a opodstatnit důvod tohoto chování. Výzkumné kvalitativní šetření probíhalo pomocí strukturovaného rozhovoru s využitím souboru otázek, jež nám přiblížily podstatu této problematiky. Pro objektivitu a přesnost byl sběr dat učiněn jak ze strany učitelek oněch dětí, tak i jejich rodičů s důrazem na zachování anonymity.
This thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, several different scientific publications have clarified the findings on this topic. In the opening chapter, we can read about the development of the child from conception until the age of 6-7 years. This development describes the development of the child, especially in the psychological and social spheres. The next chapter tells us the family, its essence, its function and educational activity. The following chapter deals with family-based influences and could cause unwanted behaviour by children. In the practical part, she investigates and investigates the undesirable behaviour of children based on case histories that can explain and justify the reason for this behaviour. The research qualitative survey was conducted through a structured interview and the use of a set of questions that brought us closer to the essence of this issue. For objectivity and accuracy, data collection was done both by the teachers of those children and their parents, with an emphasis on maintaining anonymity.
Description
Subject(s)
problémové chování, vývoj dítěte, psychické potřeby, rodina, výchova, problem behaviour, child development, psychological needs, family, education
Citation
ISSN
ISBN