Příprava a realizace celotáborové hry s prvky environmentální výchovy pro žáky mladšího školního věku

Abstract
Tato bakalářská práce byla sepsána s cílem připravit a realizovat celotáborovou hru s prvky environmentální výchovy pro mladší školní věk. Práce je členěna na dvě části, teoretická východiska a praktickou část.Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení a objasnění základních pojmů vztahující se k danému tématu, principů zážitkové pedagogiky, cílové skupiny a letním dětským táborům.Praktická část práce podrobně popisuje přípravu a následnou realizaci celotáborové hry, metodiku a vyhodnocování cílů.Letní dětský tábor se uskutečnil v červenci 2018.
The goal of this bachelor theses was to project and implement a camp game with the elements of environmental education for primary school-aged children. The paper is divided into a theoretical and a practical part.The theoretical part of the paper focuses on explaining and clarifying the fundamental terms concerning the subject, the principles of experiential education, the targeted group and summer camps for children.In the practical part the author describes the preparation and implementation of the camp game, the evaluation of the goals and used methods.The summer camp for children described in this theses took place in July 2018.
Description
Subject(s)
Mladší školní věk, letní dětský tábor, zážitek, prožitková pedagogika, environmentální výchova, celotáborová hra, Primary school-aged children, the summer camp for children, experience, experiential education, environmental education, the camp game
Citation
ISSN
ISBN