Posílení hlubokého stabilizačního systému v hodinách tělesné výchovy na I. stupni základní školy

Abstract
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření metodického materiálu na posílení hlubokého stabilizačního systému a jeho využití na I. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje charakteristiku hlubokého stabilizačního systému, správného držení těla, specifik mladšího školního věku a vybraných druhů cvičení. V praktické části bylo provedeno anketní šetření na téma Povědomí a názor učitelů na ZŠ o hlubokém stabilizačním systému a jeho využití v hodinách tělesné výchovy.Následně byl vytvořen metodický materiál s programem na posílení hlubokého stabilizačního systému pro děti mladšího školního věku. Materiál je určen pro učitele tělesné výchovy, cvičitelům i trenérům v různých sportech a široké veřejnosti.
This thesis is aimed at creating a methodological guidance for reinforcing profound stabilization system and its use in primary schools. The theoretical part contains the characteristics of the profound stabilization system, correct posture, specific features of primary school age and selected types of exercises. The practical part comprises a questionnaire-based survey that was conducted on the subject of Knowledge and opinion of elementary school teachers on the profound stabilization system and its use in physical education classes. Subsequently, a methodological guidance material focused on reinforcing the profound stabilization system was created for primary school children. This material is intended for physical education teachers, different sports instructors, trainers and coaches, and general public.
Description
Subject(s)
HSS- hluboký stabilizační systém, mladší školní věk, posilování, tělesná výchova, balanční pomůcky, Profound stabilization system, primary school age, strengthening and toning muscles, physical education, balance aids
Citation
ISSN
ISBN