Budování brandové identity prostřednictvím sociálních sítí

Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace marketingové online strategie na sociálních sítích za pomocí organické propagace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se soustředí na pojem brand, na prvky, které ho tvoří, a termíny související s brandem. Dále jsou rozebrány možnosti placené i organické online marketingové strategie. Finální sekcí teoretické části je vysvětlení jednotlivých kroků, které vedou k představení brandu na vybraném segmentu trhu. Praktická část práce začíná analýzou aktuálního stavu sociálních sítí vybrané společnosti. Na základě získaných dat je navržena a následně implementována marketingová strategie na vybraných sociálních sítích. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení výsledků marketingové strategie a návrh optimalizačních kroků, které by budoucí strategie mohla implementovat.
The goal of this bachelor's thesis is to create and implement an online marketing strategy on social media using organic promotion. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part discusses the concept of a brand, the elements that constitute it, and terms related to branding. After that options for paid and organic online marketing strategies are introduced. The final section of the theoretical part explains the individual steps that lead to the introduction of the brand in the chosen market segment. The practical part of the thesis begins with an analysis of the current state of social networks for the selected company. Based on the obtained data, a marketing strategy is created and subsequently implemented on selected social media. The final section of the thesis includes an evaluation of the results of the marketing strategy and recommendations for future strategies.
Description
Subject(s)
Brand, organická propagace, placená propagace, sociální sítě
Citation
ISSN
ISBN