Oddělené řízení variabilních a fixních nákladů podniku

Title Alternative:Separate Control of Variable and Fixed Costs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Separate control of variable and fixed costs has sense especially when a company decides about future choices and actions. Variable costs vary with the change in volume of output. Fixed costs provide conditions for the efficient conduct of the business process and remain constant with changes in a range of performance in the short term. This cost structuring is also used in a different setting task to cost centers. Variable costs are recorded as costs of product and basic instrument of their control is calculation. Fixed costs are recorded as costs of period and basic instrument of their control is budget. This cost structuring offers multilateral use in solving decision problems on existing capacity. The most important moment of solving these problems is the quantification and analysis of so-called break-even point - the volume of output at which the revenue covers the costs incurred.
Oddělené řízení variabilních a fixních nákladů podniku má smysl především při rozhodování o budoucích alternativách činnosti. Variabilní náklady se mění v závislosti na změně objemu výkonů. Fixní náklady zajišťují podmínky pro efektivní průběh podnikatelského procesu a zůstávají neměnné při změnách v určitém rozpětí výkonů z krátkodobého hlediska. Členění nákladů na variabilní a fixní se využívá i při odlišném způsobu stanovení nákladového úkolu odpovědnostním střediskům. Variabilní náklady se sledují jako náklady produktu a základním nástrojem jejich řízení je kalkulace. Fixní náklady se sledují jako náklady období a základním nástrojem jejich řízení je rozpočet. Toto členění nákladů nabízí mnohostranné využití při řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě. Nejdůležitějším momentem řešení těchto úloh je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu - objemu výkonů, při kterém dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 91 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
managerial accounting, controlling, variable costs, fixed costs, linear model of costs and revenue, break-even point, margin performance, calculation of variable costs, budget overheads, variance analysis, profit and loss statement, manažerské účetnictví, controlling, variabilní náklady, fixní náklady, lineární model vývoje nákladů a výnosů, bod zvratu, marže výkonu, kalkulace variabilních nákladů, rozpočet režijních nákladů, analýza odchylek, výkaz zisku a ztráty
Citation
ISSN
ISBN