Cenový benchmarking ve společnosti Škoda Auto, a. s.

Title Alternative:Price benchmarking at the company Škoda Auto, a. s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Automobilový trh je charakteristický silným konkurenčním prostředím. Každý výrobce automobilů je v současnosti vystaven řadě nepříznivých vlivů, se kterými se musí potýkat. K těmto vlivům patří nadbytek výroby, růst podílu asijských značek na trhu, rostoucí náklady a ceny ropy, měnící se požadavky zákazníků a řada dalších. Přestože díky silné konkurenci a široké nabídce rostou požadavky zákazníků v mnoha směrech, jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o koupi vozu stále zůstává cena. Proto je cenová politika a vhodná cenová strategie bezpochyby nadmíru důležitá. Podniky jsou nuceny neustále sledovat svou pozici vůči konkurenci a reagovat na měnící se podmínky na trhu. K tomu využívají užitečného nástroje, jakým je benchmarking. Diplomová práce se zabývá cenovým benchmarkingem ve společnosti Škoda Auto. Skládá se z 5 částí, které dohromady tvoří komplexní náhled na danou problematiku. Teoretická část práce je zaměřena na výklad teoretických poznatků týkajících se ceny, jež je nezbytnou součástí marketingového mixu. Praktická část se věnuje procesu stanovení ceny ve společnosti Škoda Auto a především pak praktickému využití cenového benchmarkingu. Cílem práce je popis celého procesu stanovení ceny ve společnosti Škoda Auto s využitím cenového benchmarkingu a současně zhodnocení výsledků cenového benchmarkingu ve vztahu k českému trhu a vybraným evropským trhům.
Automobile market is distinguished by strong competitive environment. Today each car company is exposed to so many contrarious effects that must battle with. To these effects belongs: surplus of production, increasing share of Asian´s brands on the market, increasing costs and prices of oil, changing customer´s requirements and many others. In spite of the strong competition and increase of customer´s requirements, the price still stays as one of the most important factor when it comes to make a decision about the purchase. Thereby the price policy and suitable price strategy are very important. Companies are constantly obliged to follow up their places on the market compared with the competition and to respond to changing conditions on the market. To that they use very useful tool - benchmarking. The diploma work deals with price benchmarking at the Škoda Auto Company. Theoretic part is focused on definition of theoretic knowledge relating to price that is known as a necessary part of marketing mix. Practical part deals with pricing process in the Škoda Auto Company especially with practical usage of price benchmarking. The aim of the diploma work is to describe the whole process of pricing with help of price benchmarking in the Škoda Auto Company and also the evaluation of price benchmarking results related to the Czech market and selected European markets.
Description
katedra: KMG; rozsah: 75 s., 11 s. obr. příloh
Subject(s)
cenová politika, cenová strategie, automobilový trh, pozice, segmentace, analýza konkurence, benchmarking, cenový index, konkurenční koš, pricing policy, pricing strategy, automotive market, position, segmentation, competition analysis, benchmarking, price index, competitive basket
Citation
ISSN
ISBN