Děti s poruchou koncentrace pozornosti a narušenou komunikační schopností

Title Alternative:Children with the Attention Deficit Disorders and Disturbet Communication Abilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The paper maps the relationship among Distorted Communication Abilities, the ADHD, and risk of a Specific Developmental Learning Dysfunction development with the pre-school children. The theoretical part defines the terms. It divides in three sub-chapters. The first one deals with the speech therapy and the distorted communication abilities, the second one describes the attention disorder related to hyperactivity, the last one explains the specific learning disorders. The practical part is divided into two research samples of 15 children each. With the first sample I focused on relations between ADHD syndrome and the distorted communication abilities with the risk of the specific learning disorders development using questionnaires and general-oriented logopaedic examinations. In the second sample were children diagnosed on ADHD and Developmental Dysphasia. By studying the relevant documentation I probed into which functions the children have damaged the most and whether there is not with them pending the development of the specific learning disorder condition. The conclussion of the work suggests the measures to be taken to deal with the problems.
Bakalářská práce mapuje souvislosti mezi narušenou komunikační schopností, poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou a rizikem vzniku specifických poruch učení u dětí předškolního věku. Teoretická část vymezuje a definuje odborné pojmy. Je rozdělena na tři podkapitoly. První se zabývá předmětem logopedie a narušenou komunikační schopností, druhá popisuje poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Závěrečná objasňuje specifické poruchy učení. Praktická část je rozdělena na dva výzkumné vzorky a každý čítá patnáct dětí. U prvního výzkumného vzorku byly mapovány souvislosti mezi ADHD a narušenou komunikační schopností s rizikem vzniku specifických poruch učení pomocí dotazníku a orientačního logopedického vyšetření. Ve druhém vzorku byly děti s diagnózou ADHD a s vývojovou dysfázií. Studiem spisové dokumentace bylo zjišťováno, jaké funkce mají tyto děti nejvíce oslabené a zda u nich hrozí riziko vzniku SPU. Závěr práce tvoří navrhovaná opatření k dané problematice.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 64 STRAN
Subject(s)
distorted communication ability, minimal brain dysfunction, developmental dysphasia, specific speech therapy finding, specific learning disorder, adhd, pre-school age, questionary, general-oriented logopaedics examination, kindergarten and counselling facilities, narušená komunikační schopnost, lehká mozková dysfunkce, vývojová dysfázie, specifický logopedický nález, specifické poruchy učení, porucha pozornosti s hyperaktivitou, předškolní věk, dotazník, orientační logopedické vyšetření, mateřská škola a poradenská zařízení
Citation
ISSN
ISBN