Elektrická zařízení elektromobilu eTUL

Abstract
Diplomová práce ? Elektrická zařízení elektromobilu eTUL v první části informujeo stavu elektromobility k roku 2013 (počty provozovaných elektromobilů a dobíjecích stanic, technologie trakčních baterií) a seznamuje s konceptem elektromobilu eTUL. V další části jsou vybírána vhodná elektrická zařízení povinné i komfortní výbavy (osvětlení, stěrač, ostřikovač, topení, elektrický posilovač brzd atd.), splňující zákonné požadavky pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Dále byly zpracovány parametry zvolených elektrických zařízení do přehledné tabulky, z které je následně vypočítán potencionální dojezd podle evropského jízdního cyklu NEDC. Jelikož NEDC nezohledňuje reálné podmínky při provozu elektromobilu, jsou vypočítány i dojezdy s ohledem na dané roční období a denní dobu. Pro přehlednost jsou uvedeny výpočty pro dvě varianty možného řešení komfortního zařízení. Výsledky jsou zpracovány do grafů, tabulek a soubor pro výpočet je přiložen k práci. V závěrečné části je navrhnuto vhodné řešení napájení palubní sítě elektromobilu. Na výběr bylo buď napájení ze zvláštní baterie, určené jen pro palubní síť nebo napájení z přímo hlavní trakční baterie (pomocí DC/DC měniče).
Master?s thesis ? Electrical components of the eTUL battery electric vehicle consists of four parts. In the first part it gives information about the state of electromobility to 2013 (the number of operated electric vehicles and charging stations, technology of traction battery) and apprises of the electric vehicle eTUL conception. In the second part there are selected suitable electrical components for mandatory and comfortable equipments (lights, wiper, washer, heating, electric power brakes, etc.), meeting the legal requirements for the operation of vehicles on the road. Furthermore there are processed parameters of selected electrical components in a tabular form, from which is calculated the potential range according to the European driving cycle NEDC. Because NEDC do not reflect the real conditions in the operation of an electric vehicle, range is calculated with regard to seasons and time of day. For ease of reference the calculations includes two possible solutions of comfortable equipment. Results are presented in graphs, tables and the file for calculating is attached. In the final part it is designed a suitable solution of power supply on-board network of the electric vehicle. For selection there is a power supply from extra battery intended only for power supply on-board network or directly from the main traction battery (using DC/DC converter).
Description
Subject(s)
Elektromobil eTUL, elektrická zařízení ve vozidle, spotřeba energie, jízdní cyklus NEDC, napájení elektrických zařízení, elektrická palubní síť, Electric vehicle eTUL, electrical components, consumption of energy, driving cycle NEDC, power supply of components, electric on-board network
Citation
ISSN
ISBN