Zobrazování prostorových útvarů v primární škole

Title Alternative:Imaging of spatial formations at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation work will be engaged in imaging of spatial formations to the plains by pupils of primary schools. The conception of space matrix intelligence is determinated in the theoretic section. It is look-in to the teaching plans and textbooks for a location of stereometry at geometry. Visual methods are mentioned at the end of theoretic section. The practical section contains an investigation by the help of cheek list for pupils and teachers. It detects a favour and using stereometrical activities for pupils and it detects sight of stereometry for teachers. By the help of experiment it conducts a study of children´s imaging of spatial formations. The list of theses several ideas was built-up for diversified of stereometry education on the basis positive results, which is the appendix of this graduation work.
Diplomová práce se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny žáky primární školy. V části teoretické je vymezen pojem prostorová inteligence. Pro zjištění postavení stereometrie v geometrii je nahlédnuto do učebních osnov a učebnic. Na závěr teoretické části jsou zmíněny zobrazovací metody. Praktická část obsahuje šetření pomocí dotazníků pro žáky a učitele. U žáků zjišťuje oblibu a využívání stereometrických aktivit, u učitelů pohled na stereometrii. Pomocí experimentu zkoumá zobrazování prostorových útvarů dětmi. Na základě zjištěných výsledků byl sestaven nápadník pro zpestření výuky stereometrie, který je přílohou diplomové práce.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 didaktická příručka; rozsah: 68 s., 15 s. příloh
Subject(s)
space, space matrix intelligence and vision, imaging of spatial formations, stereometry, teaching plans, prostor, prostorová inteligence a představivost, zobrazování prostorových útvarů, stereometrie, učební osnovy
Citation
ISSN
ISBN