K ochraně duševního vlastnictví v České republice a v Evropské unii

Title Alternative:Ochrona własności intelektualnej w Republice Czeskiej i w Unii Europejskiej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V příspěvku je popsán účel a význam ochrany duševního vlastnictví. Jsou zmíněny jeho dvě složky: právo průmyslové a právo autorské. První je zaměřeno na patenty, užitné a průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, druhé pak na práva k literárním a vědeckým dílům. V dalším je naznačena nezbytná činnost autora duševního díla potřebná pro ochranu jeho zájmů v České republice a v Evropské unii. Jsou připojeny vybrané právní normy.
W artykule opisano cel i znaczenie ochrony własności intelektualnej. Wymieniono jej dwa elementy: prawo przemysłowe i prawo autorskie. Pierwsze dotyczy patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz projektów doskonalących istniejące rozwiązania, drugie natomiast prawa do dzieł literackich i naukowych. Następnie zasygnalizowano niezbędne czynności autora własności intelektualnej konieczne do ochrony jego interesów w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej. Przedstawiono wybrane normy prawne.
In this paper the aim and the value of the protection of the intellectual property are described. Its two components, patent law and copyright, are mentioned. The first one is focused on patents, industrial design, and trademarks application, the second one is focused on exclusive right to a variety of intangible assets such as literary, scientific, and artistic works. Further the necessary activity of the author of the intellectual property essential for the protection of its benefits in the Czech Republic and in the European Union is indicated. Selected laws and statutes are added.
Im Beitrag wird der Zweck und die Bedeutung des Rechtschutzes des geistigen Eigentums beschrieben. Es werden seine zwei Bestandteile, das Patentschutzrecht und das Autorenrecht, besprochen. Der erste konzentriert sich auf Patente, Muster, Modelle etc., der zweite auf das Recht des Urhebers von Kunstwerken und wissenschaftlichen Ausgaben. Weiter ist die Rede von der unentbehrlichen Tätigkeit des Verfassers, die zum Schutz seines Interesses in der Tschechischen Republik und der Europäischen Union nötig ist. Die ausgewählten Rechtsnormen sind beigelegt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN