Syntéza a vlastnosti magnetických mikro- a nanočástic a jejich aplikace

Abstract
Bakalářská práce pojednává o syntéze a magnetických vlastnostech nanočástic. V teoretické části jsou uvedeny základní magnetické vlastnosti, nejvýznamnější metody syntézy magnetických nanočástic a jejich následná aplikace. Experimentální část zahrnuje dvě metody výroby magnetických nanočástic koprecipitaci chloridů železa a laserovou ablaci niklu, magnetitu a oceli. Dále obsahuje analýzu velikosti vyprodukovaných částic v závislosti na parametrech experimentu jako je reakční doba či druh rozpouštědla. Stabilita vzniklých koloidů je určena pomocí zeta potenciálu. Závěrem jsou diskutovány magnetické vlastnosti vybraných vzorků. Ty byly měřeny na vibračním magnetometru.
Bachelor thesis disserts upon synthesis and magnetic properties of nanoparticles. Basic magnetic properties, the most considerable synthesis methods and magnetic nanoparticles applications are dealt with in the theoretical part. Experimental part comprises two magnetic nanoparticle synthesis methods coprecipitation of ferrous and ferric chlorides and laser ablation of nickel, magnetite and steel. This part also includes analysis of the produced nanoparticles depending on experiment settings such as reaction time or solvent type. Stability of obtained colloids is measured with zeta potential. Magnetic properties of selected samples are discussed at the end. Those properties were measured using a vibrating sample magnetometer.
Description
Subject(s)
Magnetické nanočástice, laserová ablace, Fe3O4, magnetit, superparamagnetismus, aplikace, Magnetic nanoparticles, laser ablation, Fe3O4, magnetite, superparamagnetism, applications
Citation
ISSN
ISBN