Konkurenceschopnost podniku při vstupu na zahraniční trh

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení konkurenceschopnosti podniku při vstupu na zahraniční trh. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti, zejména vymezením pojmů konkurence, konkurenční výhoda a konkurenceschopnost. Dále jsou probrány nástroje situační analýzy, které se používají k hodnocení konkurenceschopnosti, mezi něž patří PEST analýza, benchmarking a SWOT analýza spolu s pomocným nástrojem, což je konfrontační matice. V závěru teoretické části jsou popsány formy vstupu na zahraniční trh. Praktická část charakterizuje společnost Preciosa, a.s. a analyzuje její konkurenceschopnost na vybraném zahraničním trhu pomocí nástrojů popsaných v teoretické části. Výsledkem práce je posouzení konkurenceschopnosti společnosti na vybraném trhu a následná doporučení pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti.
This bachelor thesis focuses on the assessment of the competitiveness of the company in entering the foreign market. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the theoretical background of competitiveness, in particular the definition of the concepts of competition, competitive advantage and competitiveness. Then, the situational analysis tools that are used to assess competitiveness are reviewed, which include PEST analysis, benchmarking and SWOT analysis with the auxiliary tool, which is the confrontation matrix. At the end of the theoretical part, the forms of foreign market entry are described. The practical part characterizes Preciosa, a.s. and analyzes its competitiveness in the selected foreign market using the tools described in the theoretical part. The outcome of the thesis is an assessment of the company's competitiveness in the selected market and subsequent recommendations for maintaining and increasing competitiveness.
Description
Subject(s)
benchmarking, Finsko, formy vstupu, konfrontační matice, konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, mezinárodní obchod, PEST analýza, SWOT analýza, zahraniční trh, benchmarking, competition, competitive advantage, competitiveness, confrontation matrix, Finland, foreign market, forms of entry, international trade, PEST analysis, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN