Dopad PPC reklam na návštěvnost webu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá implementací PPC reklam a jejich následného dopadu na návštěvnost vybrané webové stránky. První kapitola teoretické části pojednává o internetovém marketingu, popisuje jednotlivé online marketingové nástroje a marketingovou komunikaci. V následující druhé kapitole jsou zachyceny základní definice a pojmy z oblasti PPC reklam. Poznatky z teoretické části jsou následně prakticky aplikovány. Praktická část navazuje představením projektu Barník, jehož web je využit pro účely této práce, a analýzou online marketingových aktivit. Další kapitola vymezuje základní údaje pro tvorbu kampaní a pokračuje samotnou tvorbou i správou sestav či reklam. Výsledky jsou interpretovány a následně zhodnoceny s ohledem na stanovené cíle. Obsah poslední kapitoly zachycuje doporučení pro další možné online marketingové aktivity.
This bacherol's thesis deals with the implementation of PPC ads and their impact on website traffic. The first chapter of the theoretical part apply internet marketing, describes the types of online marketing tools and marketing communication. The second chapter captures the basic definitions and concepts of PPC advertising. The main findings from the theoretical part are practically applied. The next practical part follows with the introduction of project Barník, whose website is used for the goals of this thesis and the analysis of online marketing activities. The following chapter defines the basic data for creating campaigns, continues with the control of ad groups and ads. The results are interpreted and subsequently evaluated with respect to the set goals. The content of the last chapter applies some recommendations for other possible online marketing activities.
Description
Subject(s)
Komunikační mix, internetový marketing, Google Ads, Sklik, Google Analytics, online marketingové nástroje, Pay Per Click reklama, Communication mix, internet marketing, Google Ads, Sklik, Google Analytics, online marketing tools, Pay Per Click advertising
Citation
ISSN
ISBN