Personální marketing podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá personálním marketingem a nástroji personálního marketingu.Cílem je identifikace atributů interního personálního marketingu, které ovlivňujíspokojenost zaměstnanců výrobní společnosti a navržení doporučení ke zvýšeníspokojenosti zaměstnanců.Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část popisuje teoretická východiskapersonálního marketingu a využití marketingového mixu v personálním marketingu.Teoretická část práce je věnována marketingovým nástrojům v personálním marketingu.V praktické části je představena výrobní společnost a uplatňování personálního marketinguv rámci této společnosti. Součástí praktické části je rovněž analýza uplatňování interníhopersonálního marketingu - analýza spokojenosti zaměstnanců. Je provedeno shrnutí ahodnocení získaných poznatků.Závěrem práce obsahuje několik vlastních doporučení v rámci modifikovanéhopersonálního mixu v personálním marketingu pro dosažení větší spokojenosti zaměstnancůvýrobní společnosti.Závěr práce obsahuje shrnutí a celkové zhodnocení těchto poznatků včetně vlastníchdoporučení pro uplatňování interního personálního marketingu a dosažení větší spokojenostizaměstnanců.
The bachelor thesis deals with personnel marketing and personnel marketing tools. The aimis to identify the attributes of internal personnel marketing that affect the satisfaction ofemployees of the manufacturing company and to propose recommendations to increaseemployee satisfaction.The work is divided into two parts. The first theoretical part describes the theoretical basisof personnel marketing and the use of the marketing mix in personnel marketing. Thetheoretical part of the work is devoted to marketing tools in personnel marketing.The practical part introduces the manufacturing company and the application of personnelmarketing within this company. Part of the practical part is also an analysis of the applicationof internal personnel marketing-employee satisfaction analysis. A summary and evaluationof the acquired knowledge is performed.At the end of the work contains several own recommendations within the modified personnelmix in personnel marketing to achieve greater satisfaction of employees of themanufacturing company.The conclusion contains a summary and overall evaluation of these findings, including theirown recommendations for the application of internal personnel marketing and achievinggreater employee satisfaction.
Description
Subject(s)
personální marketing, personalistika, marketingový mix v personalistice, spokojenost zaměstnanců, produkt, cena, místo, propagace, employee satisfaction, Human Resources, marketing mix in Human Resources, personnel marketing, product, price, place, promotion
Citation
ISSN
ISBN