Logopedická prevence v mateřské škole

Title Alternative:Logopedic Prevention in Nursery School
Abstract
Diplomová práce se zabývá logopedickou prevencí v mateřské škole a využitím interaktivní tabule v nacvičování grafomotorických dovedností. Cílem diplomové práce bylo vytvoření digitálního materiálu k procvičování grafomotoriky na interaktivní tabuli, ověření jeho funkčnosti v praxi a možnosti využití v logopedické prevenci. V teoretické části práce je popsán vývoj dítěte předškolního věku. Nejprve z obecného pohledu a podrobněji z pohledu řečového vývoje. Další část práce se zabývá logopedickou prevencí, v třetí části jsou popsány moderní technologie v předškolním vzdělávání se za-měřením především na interaktivní tabule a jejich využití ve vzdělávání.V praktické části je popsána tvorba digitálního materiálu, který je určený k procvičování grafomotorických dovedností dětí předškolního věku v rámci logopedické prevence. V další části je zkoumáno formou dotazníkového šetření využití digitálního materiálu v mateřských školách, ve kterých se cíleně věnují logopedické prevenci.
This Diploma Thesis deals with speech therapy prevention in nursery school and utilisation of interactive whiteboards used to practice graphomotor skills. The aim of this thesis was digital materials creation helping graphomotor skills practice with the interactive whiteboards. Another aim is verification its functionality in practice as well as subsequent usage in speech therapy prevention. In the theoretical part, a preschool children development is described. Firstly, from general view. Secondly, from the view of speech development. Another part presents speech therapy prevention. In the third part, modern technologies used in preschool education are described as well as their utilisation, especially the interactive whiteboards.The empirical part presents the description of digital materials creation which is afterwards designed to practice preschool children's graphomotor skills during speech therapy prevention. Another part examines utilisation of digital materials in the nursery schools focusing on those practising the speech therapy prevention. A questionnaire survey was used as a method of data collection.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN