Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh vstupu na nový zahraniční trh a analyzovat výhodu vstupu společnosti JAWA MOTO spol. s r. o., která se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou motocyklů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je popsán zahraniční obchod, analýzy marketingového prostředí, rizika spojená se vstupem na mezinárodní trh a jednotlivé formy vstupu. V praktické části je provedena PEST analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil, na základě jejich výsledků je zpracována SWOT analýza, ze které vychází doporučená strategie pro společnost. V poslední části je PEST analýza vybraného trhu a na základě analýzy je zvolena vhodná forma vstupu na zahraniční trh a její konkurenční výhoda.
Company's Entry into Foreign Markets as a Concurrency AdvantageGoal of the bachelor's thesis is devising an entry into a foreign market and analyzeadvantages the entry of company JAWA MOTO spol. s r. o., which deals with a research, developing and creation of motorcycles. Thesis is divided into theoretical and practical parts. First part describes international trade, analytics of the marketing environment, risks linked to the entry into the international trade and individual forms of entry. Practical part includes PEST analysis and Porter's analysis of five competitive forces, which stand as a basis for SWOT analysis leading to recommended strategy for the company. In the end according to a PEST analysis of a selected market is chosen an appropriate form of entry into a foreignmarket and its competitive advantage.
Description
Subject(s)
Konkurenční výhoda, konkurence, rizika, zahraniční obchod, maďarský trh, zahraniční trh, Competitive advantage, competition, risks, international trade, hungarian market, foreign market
Citation
ISSN
ISBN