Rozvoj dítěte s odkladem povinné školní docházky v mateřské škole

Abstract
Předložená bakalářská práce popisuje způsob rozvoje a přípravy dítěte v mateřské škole na přechod do primárního vzdělávání. Pozornost je zaměřena na děti s odkladem školní docházky. Teoretická část se zaměřuje na předškolní období, školní zralost, se kterou úzce souvisí fyzická, psychická a sociální zralost a připravenost. Práce dále přináší informace o povinném předškolním vzdělávání, odkladu školní docházky v České republice i okolních zemích. Zahrnut je i zápis a vstup do prvních tříd základních škol a v neposlední řadě informace související s pedagogickou diagnostikou. Praktická část je zaměřena na sledování účinnosti a funkčnosti odkladu povinné školní docházky. Jejím cílem bylo zjistit, zda má odklad školní docházky smysl a zda se během jednoho školního roku dítě díky odkladu povinné školní docházky stalo zralejším a připravenějším pro vstup do základní školy.
Submitted bachelor thesis describes approach of child development and preparation at nursery school for transition to primary education. Special attention is given to children with deferral of school attendance. Theoretical element focuses on preschool period, school readiness which is closely related to psychological and social maturity and readiness. This thesis also contains information about compulsory preschool education, postponement of school attendance in the Czech republic and in surrounding countries. Enrollment and entry to first grades of primary schools are also included and, last but not least information related to pedagogical diagnostics.The practical element of the thesis is focused on monitoring effectiveness and functionality of postponed compulsory school attendance. Its goal was to discover whether deferral school attendance is meaningful and whether durring a 1 year period a child became more mature and ready for entry to primary school.
Description
Subject(s)
Předškolní období, školní zralost a připravenost, mateřská škola, zápis do prvních tříd základních škol, odklad školní docházky, základní škola, Preschool period, school maturity and readiness, nursery school, enrollment to first grades of primary schools, deferral of school attendance, primary school
Citation
ISSN
ISBN