Klamavé praktiky v nekalé soutěži

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice nekalé soutěže. Lze se z ní dozvědět jakých skutkových podstat nekalé soutěže se mohou soutěžitelé dopustit pří svém neustálém konkurenčním boji. Chtějí dosáhnout nejlepších výsledků a významného postavení na trhu, v tomto důsledku se chovají tak, že jejich chování může poškodit jiné soutěžitele nebo zákazníky, ale zároveň také je samé, jelikož si většinou ostatní soutěžitelé a zákazníci nenechají takové chování líbit. V mnoha případech se díky tomuto chování soutěžitelé ocitnou před soudem a jejich nekalé chování se obrátí proti nim, často potom musí vynaložit nemalé finanční prostředky například na náhradu škody, nebo mohou přijít o jiné zákazníky, kterým se nebude takové chování zamlouvat. Některé z těchto postihů ukazují praktické příklady uvedené v této práci, které se odehrály v České republice.
This bachelor thesis deals with the issue of unfair competition. It is possible to learn from it what kind of unfair competition competitors can commit in their constant competitive struggle. They want to achieve the best results and a significant market position, so they behave in such a way that their behavior can harm other competitors or customers but at the same time it is the same, as most competitors will remain and customers will not enjoy such behavior. In many cases, because of this behavior, competitors face a court and their unfair behavior turns against them, often having to spend a lot of financial means, for example, for damages, or they may lose other customers who do not like such behavior. Some of these penalties show the practical examples mentioned in this work that took place in the Czech Republic.
Description
Subject(s)
Soutěž, nekalý, soutěžitel, zákazník, soud, právo, škoda, újma, trh, hospodářství, Competition, unfair, competitor, customer, court, law, damage, harm, market, economy
Citation
ISSN
ISBN