Logopedická intervence v mateřských školách na Jičínsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem předložené bakalářské práce je logopedická intervence v mateřských školách na Jičínsku. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká logopedická intervence je nabízena v mateřských školách na Jičínsku.Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Jednotlivé kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na komunikační schopnosti dětí předškolního věku a možné příčiny narušené komunikační schopnosti, organizaci a koncepci logopedické péče v České republice, poslední kapitola se zabývá logopedickou intervencí.Předmětem praktické části je zmapování, jaká logopedická péče je nabízena v mateřských školách městských a vesnických na Jičínsku, zda ji poskytují pedagogové mateřských škol, jaké je jejich logopedické vzdělání, jakým způsobem a jak často logopedická intervence probíhá.Výsledky, kterých bylo testováním dosaženo, jsou vyhodnoceny a shrnuty v závěrečné části práce. Zjištění vyústila v navrhovaná opatření.
The theme of my bachelor thesis is a logopaedic intervention in preschools in the Jičín Region.The goal of the bachelor thesis was to find out what logopaedic intervetion was offered in preschools in the Jičín Region. The thesis is devided in two parts - theoretical and practical. The particular chapters of the theoretical part are focused on preschool children´s communication abilities, possible causes of disturbed communication abilities, organization and conception of the logopaedic care in the Czech Republic. The last chapter concerns with logopaedic intervetion. The subject of the practical part is charting what kind of logopaedic care is offerd in town preschools and village preschools in the Jičín Region. If it is provided by preschool pedagogues what is their logopaedic education, what methods and how often the logopaedic intervention passes of. The results which were achieved by testing are evaluated and summarized in the final part of my thesis. The finding resulted in the proposed measures.
Description
Subject(s)
Logopedie, logopedická intervence, logopedická prevence, logopedická diagnostika, speciální pedagog, školní logoped, klinický logoped, logopedický asistent, krajský koordinátor, řeč, jazykové roviny, vývojová stadia řeči, narušená komunikační schopnost, komunikační kompetence, Speech therapy, logopaedic intervention, logopaedic prevention, logopaedic diagnostics, special educator, school speech therapist, clinical speech therapist, logopaedic assistant, regional coordinator, speech, language levels, evolutive stadia of speech, disturbed communication abilities, communication competence
Citation
ISSN
ISBN