Vodní skauting jako volnočasová aktivita. Historie a současnost Liberecké Flotily

Title Alternative:Water scouting as leisure aktivity. The history and the present of group Flotila Liberec
Abstract
Cílem práce je popsat rozvoj vodního skautingu v Liberci a posoudit dlouhodobé přínosyčinnosti liberecké Flotily 7. přístavu vodních skautů. Podklady pro splnění cíle byly získányz analýzy historických materiálů a z hloubkových rozhovorů s vedoucími, členy oddílu a takéz dotazníků rodičů dětí, které jsou dlouhodobými členy vodního přístavu Flotila.Potvrdil se předpoklad, že pravidelná činnost mladých vodních skautů ovlivňuje pozitivnějejich hodnotovou orientaci. Na mladé vodní skauty působí celkové zaměření vodníhoprogramu a jednotliví vedoucí oddílu a především tehdejší kapitán 7. přístavu vodních skautůFlotila Liberec. Získané výsledky ukazují, že správně vedená činnost má pozitivní vlivna výchovu a směřování současných mladých lidí. Výsledky získané prostřednictvímdotazníků a hloubkových rozhovorů lze využít nejen k propagaci vodního skautingu v Liberci,ale ukazují, že vodní program (přístavu Flotila), může být zařazen jako vhodná činnost do volnočasových programů mládeže a dospívajících.
The aim of my bachelor thesis is description of water scouting in Liberec and assess thebenefits of long term activities of the Flotila Liberec 7th water scouts port. Materials to meetthe target were obtained from analysis of historical documents and in-depth interviews withleaders and members of the Flotila water scouts. And also from questionnaires with parents ofwater scouts port Liberec longterm members.It was confirmed that regular activities of young water scouts positively affects their valueorientation. Long-term chief of the Flotila Liberec 7th water scouts port, every group leaderand whole coverage of program has significant effect on the young scouts, too. The resultsshows, that right managed activity has positive impact on education and orientation of today'syouth. Results from questionnaires and in-depth interviews could be used not only onpropagation of water scouting in Liberec but shows that Flotilas water program could beclassified like a suitable activity to youth and teenage free-time programs.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN