Muzikoterapie a její využití ve výchově dětí na 1.st. ZŠ

Title Alternative:Music therahpy and ist use in Primary school education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the theoretical part of my work I targeted the history of musicotherapy which reaches to the earliest times. I also concentrated on the methodology of Music teaching at the elementary school. I described forms and elements of musicotherapy, the subject, aim and content. The definition that varies in different countries is important too. Musical instruments are a very significant part of musicotherapy as well. In the end of the theoretical work I described the possibilities and spheres of applying musicotherapy. In the practical part I used questionnaires for teachers and I tried to find out how they teach music and whether they know what musicotherapy means. In the questionnaires for pupils I focused on the popularity of Music teaching with pupils and on activities which pupils practise and like during lessons. I also created a list of musical games that are suitable for pupils at elementary schools. Most of them I tried with pupils myself. Through the use of games I made sure that the games can positively influence the relation to music and contribute to the development of co-operation among pupils.
Ve své práci jsem se v teoretické části zaměřila na historii muzikoterapie, která sahá až do pravěku. Také jsem se soustředila na metodiku Hudební výchovy na Základní škole. Popsala jsem formy a prvky muzikoterapie, předmět, cíl a obsah. Důležitá je také definice, která je v různých zemích odlišná. Velmi podstatnou součástí muzikoterapie jsou také hudební nástroje . Na konci teoretické práce jsem popsala možnosti a oblasti využití muzikoterapie. V praktické části jsem pomocí dotazníků u učitelů zjišťovala jakým způsobem probíhá pod jejich vedením Hudební výchova a zda znají a vědí co muzikoterapie znamená. V dotaznících pro žáky jsem se zaměřila na oblíbenost Hudební výchovy u žáků, které činnosti ve výuce provádějí a které činnosti mají rádi. Dále jsem vytvořila zásobník Hudebních her, které jsou vhodné pro žáky na 1.stupni ZŠ. Většinu z nich jsem s žáky vyzkoušela. Pomocí her jsem se přesvědčila, že hry mohou kladně ovlivnit vztah k hudbě a přispět k rozvoji spolupráce mezi žáky.
Description
katedra: KPV; rozsah: 89 stran
Subject(s)
musicotherapy, methodology of music teaching, definition of musicotherapy, form of musicotherapy, sound, musical instruments, questionnaire, musical games, muzikoterapie, metodika hudební výchovy, definice muzikoterapie, forma muzikoterapie, zvuk, hudební nástroje, dotazník, hudební hry
Citation
ISSN
ISBN