Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku. Cílem mé bakalářské je vytvoření účinného nástroje pro rozhodování účetní společnosti XYZ prostřednictvím analýzy klientů skrze metodu Net Promoter Score. Bakalářská práce bude sloužit jako zdroj informací pro společnost, a též poslouží jako účinný a dlouhodobý nástroj pro strategické rozhodování podniku. Předmětem práce je především spokojenost zákazníků se službami společnosti, zkoumá možnosti jak onu spokojenost do budoucna ovlivňovat a to nalezením klíčů, jež danou míru spokojenosti určují, a za pomoci získaných údajů navrhnout strategii, jak úroveň spokojenosti pozitivně ovlivnit. Práce obsahuje základní informace o marketingovém výzkumu, práci s daty, základními metodami statistiky a vysvětluje problematiku vztahů se zákazníky. Na tu navazuje přímo metrika Net Promoter Score, jež přináší řešení pro měření míry spokojenosti jednotlivých zákazníků. Praktická část obsahuje detailní popis společnosti XYZ včetně její struktury a zahrnuje i vlastní výzkum NPS, jež přímo zkoumá loajalitu zákazníků společnosti. Na základě výstupu z výzkumu jsou sestaveny návrhy pro zlepšení v oblasti práce se zákazníky společnosti XYZ.
The bachelor thesis deals with the use of statistical methods as a tool for managerial decision making in a company. The aim of bachelor thesis is to create an effective tool for decision making for an accountant company XYZ by client analysis through Net Promoter Score. The bachelor thesis will serve as a source of information for a company and will also serve as an effective and long-term tool for strategic making decisions. The main goal of the thesis is satisfaction of customers with the services of the company. It examines how can be future satisfaction influenced by finding the keys that determine the degree of the satisfation and to propose a stratégy to improve the level of satisfaction positively. The thesis contains basic information about marketing research, working with data, basic methods of statistics and explains the isuue of customer´s relations. Thats followed by the Net Promoter Score metric, which provides a solution for measuring an individual customer satisfaction. The practical part contains a detailed description of the company XYZ including its structure and also includes its own NPS research, which directly examines the loyalty of the company customers. Based on the output are maded suggestions for improvements for working with customers in XYZ company.
Description
Subject(s)
Statistika, management, výzkum, zákazníci, loajalita, Net Promoter Score, Statistics, management, research, customers, loyalty, Net Promoter Score
Citation
ISSN
ISBN