Moderní trendy v ověřování dat potřebných k likvidaci pojištěných objektů

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠtichhauerová Eva, Ing. Ph.D. : 57186
dc.contributor.authorPlešingrová, Anna
dc.date.accessioned2020-07-14T07:14:11Z
dc.date.available2020-07-14T07:14:11Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-24
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na nevýrobní procesy v podniku, přesněji na proces informačních toků k ověření majitele pojištěné nemovitosti v procesu likvidace. Tato práce je rozdělena na dvě části rešeršní a aplikační. Rešeršní část rozebírá pojmy jako jsou informační toky, procesy a úlohu pojišťoven. Aplikační část práce analyzuje jednotlivé varianty ověřování majitele pojištěné nemovitosti jak z let předešlých, tak i ze současnosti a je popsán jejich postupný vývoj. Práce je soustředěna nejen na postupný vývoj variant, ale také na ekonomické zhodnocení a jednotlivé úspory, plynoucí ze zavedení modernějších postupů k ověření majitele pojištěné nemovitosti. Pro viditelné znázornění úspory času, byl použit procesní diagram pro každou metodu, ve kterém je rozepsán podrobně celý proces. V procesních diagramech lze vidět, jak se proces ověřování majitele pojištěné nemovitosti postupem času zkracoval. V závěru je vypočítána návratnost investice robota, který figuruje v poslední variantě.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is focused on non-production processes in the company, more precisely on the process of information flows to verify the owner of the insured property in the process of liquidation. This work is divided into two parts, research and application. The research part analyses concepts such as information flows, processes and the role of insurance companies. The application part of the work analyses the individual variants of verification of the owner of the insured property both from previous years and from the present. At the same time, their gradual development is described. The work is focused not only on the gradual development of variants but also on the economic evaluation and individual savings resulting from the introduction of more modern procedures to verify the owner of the insured property. To clearly illustrate the time savings, a process diagram was used for each method, in which the whole process is described in detail. The process diagrams show how the process of verifying the owner of the insured property has shortened over time. In the end, the return on investment of the robot, which appears in the last variant, is calculated.en
dc.description.mark
dc.format70
dc.format.extentIlustrace 0
dc.identifier.signatureV 202001896
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157364
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemHAMMER, Michael a Lisa W. HERSMAN. 2013. Rychleji, levněji, lépe: devět faktorů účinné transformace podnikových procesů. Praha: Management Press.~ ISBN 978-80-7261-253-6.~ itemCHARANTIMATH, Poornima M. 2012. Total quality management. 2hindexnd ed. Delhi: Pearson. ISBN 978-813-1732-625 itemJÁČOVÁ, Helena. 2010. Podnik jako součást ekonomického systému a vybrané aspekty jeho řízení. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7372-684-3. itemSVOZILOVÁ, Alena. 2011. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3938-0. itemVÁCHAL, Josef, et al. 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-247-8682-7. itemVEBER, Jaromír. 2009. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-200-0. itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019- 09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Martin Plešingr, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, vedoucí odborupar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInformační tokycs
dc.subjectprocesycs
dc.subjectlikvidacecs
dc.subjectprocesní diagramcs
dc.subjectInformation flowsen
dc.subjectprocessesen
dc.subjectliquidationen
dc.subjectprocess diagramen
dc.titleModerní trendy v ověřování dat potřebných k likvidaci pojištěných objektůcs
dc.titleModern trends in verification of data needed for liquidation of insured objectsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000234
local.identifier.stag40146
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666683
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1896
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Plesingrova.pdf
Size:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_BP_Anna_Plesingrova.pdf
Size:
200.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP