Moderní trendy v ověřování dat potřebných k likvidaci pojištěných objektů

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na nevýrobní procesy v podniku, přesněji na proces informačních toků k ověření majitele pojištěné nemovitosti v procesu likvidace. Tato práce je rozdělena na dvě části rešeršní a aplikační. Rešeršní část rozebírá pojmy jako jsou informační toky, procesy a úlohu pojišťoven. Aplikační část práce analyzuje jednotlivé varianty ověřování majitele pojištěné nemovitosti jak z let předešlých, tak i ze současnosti a je popsán jejich postupný vývoj. Práce je soustředěna nejen na postupný vývoj variant, ale také na ekonomické zhodnocení a jednotlivé úspory, plynoucí ze zavedení modernějších postupů k ověření majitele pojištěné nemovitosti. Pro viditelné znázornění úspory času, byl použit procesní diagram pro každou metodu, ve kterém je rozepsán podrobně celý proces. V procesních diagramech lze vidět, jak se proces ověřování majitele pojištěné nemovitosti postupem času zkracoval. V závěru je vypočítána návratnost investice robota, který figuruje v poslední variantě.
The bachelor's thesis is focused on non-production processes in the company, more precisely on the process of information flows to verify the owner of the insured property in the process of liquidation. This work is divided into two parts, research and application. The research part analyses concepts such as information flows, processes and the role of insurance companies. The application part of the work analyses the individual variants of verification of the owner of the insured property both from previous years and from the present. At the same time, their gradual development is described. The work is focused not only on the gradual development of variants but also on the economic evaluation and individual savings resulting from the introduction of more modern procedures to verify the owner of the insured property. To clearly illustrate the time savings, a process diagram was used for each method, in which the whole process is described in detail. The process diagrams show how the process of verifying the owner of the insured property has shortened over time. In the end, the return on investment of the robot, which appears in the last variant, is calculated.
Description
Subject(s)
Informační toky, procesy, likvidace, procesní diagram, Information flows, processes, liquidation, process diagram
Citation
ISSN
ISBN